Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/51/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej nikosulfuronu (1)

Data ogłoszenia:2009-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 5

26.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/51/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej nikosulfuronu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Uzasadniona jest zatem zmiana minimalnej czystości dla nikosulfuronu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje: Po dokonaniu przeglądu, w którym Zjednoczone Króle­ stwo pełniło rolę państwa członkowskiego sprawoz­ dawcy, dyrektywą Komisji 2008/40/WE (2) dodano substancję czynną nikosulfuron do załącznika I do dyre­ ktywy 91/414/EWG. W zakresie czystości w dyrektywie Komisji 2008/40/WE ustalono minimalny poziom na 930 g/kg. Poziom ten został oparty na specyfikacji przedłożonej przez powiadamiającego. Jednakże przyjętą praktyką jest, że poziom minimalnej czystości substancji czynnej ustala się na podstawie specyfikacji określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczących czystości substancji czynnych i poziomów zanieczyszczenia w nich zawartych. W specyfikacji FAO dla nikosulfuronu (3) minimalny poziom czystości ustalono na 910 g/kg. Specyfikację tę zawarto w sprawozdaniu z oceny, które zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i przedstawione Komisji w dniu 29 listopada 2007 r. w formie sprawozdania naukowego EFSA odnośnie do nikosulfuronu (4). Mimo że Wspólnocie przysługuje prawo ustalania własnego poziomu ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i ochrony środowiska, przyjętą praktyką jest stosowanie poziomów FAO. Aby umożliwić innym producentom przestrzegającym poziomu określonego przez FAO wprowadzenie do obrotu swoich produktów, konieczne jest odpowiednie dostosowanie wspomnianej specyfikacji.

Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dz.U. L 87 z 29.3.2008, s. 5. 709/TC 2006. EFSA Scientific Report (2007) 120, 1-91, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance nicosulfuron (sfinalizowano w dniu 29 listopada 2007 r.). (5)

W związku z tym, że art. 2 dyrektywy 2008/40/WE stawia wymóg, aby państwa członkowskie stosowały przepisy wdrażające dyrektywę od dnia 1 lipca 2009 r., zmieniona specyfikacja dla nikosulfuronu powinna także obowiązywać od tej daty bez uszczerbku dla pozostałych terminów określonych w art. 3 dyrektywy 2008/40/WE. W rezultacie niniejsza dyrektywa powinna wejść w życie tak szybko, jak to możliwe.

(1)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(2)

Artykuł 1 W wierszu 176 (nikosulfuron) załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w kolumnie 4 (czystość) słowa „930 g/kg” zastę­ puje się słowami „910 g/kg”.

Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2009 r.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

L 127/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2009

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 21 z 200926.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r. (  Dz.U. L 125 z 21.5.2009)

 • Dz. U. L127 - 11 z 200926.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzonych przez Francję (C 29/05 (ex NN 57/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 203)

 • Dz. U. L127 - 10 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2013

 • Dz. U. L127 - 9 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2012

 • Dz. U. L127 - 8 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania diet służbowych przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L127 - 7 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L127 - 3 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Kölsch (ChOG))

 • Dz. U. L127 - 1 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.