Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania diet służbowych przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Data ogłoszenia:2009-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 8

L 127/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2009

DECYZJA RADY z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania diet służbowych przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (2009/399/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2. W art. 15 ust. 2 decyzji 2003/479/WE i w art. 15 ust. 2 decyzji 2007/829/WE tabela otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2, uwzględniając decyzję 2003/479/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 7, uwzględniając decyzję 2007/829/WE (2), w szczególności jej art. 15 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„Odległość między miejscem zamiesz­ kania a miejscem oddelegowania (km) Kwota w EUR

0–150 > 150 > 300 > 500 > 800 > 1 300

0,00 79,04 140,52 228,36 368,89 579,68 693,88”

Artykuł 15 ust. 7 decyzji 2003/479/WE i art. 15 ust. 6 decyzji 2007/829/WE przewidują, że wysokość diet dziennych i dodatków miesięcznych jest dostosowywana raz w roku, bez skutku retroaktywnego, celem uwzględ­ nienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzęd­ ników Wspólnoty w Brukseli i Luksemburgu. W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1323/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dostosowującym ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (3) Rada dokonała dostosowania wysokości wynagrodzeń i emerytur urzędników Wspól­ noty o 3 %,

> 2 000

3. W art. 15 ust. 4 decyzji 2003/479/WE kwota 29,85 EUR zostaje zastąpiona kwotą 30,75 EUR.

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna pierwszego dnia miesiąca następującego po jej przyjęciu.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 kwietnia 2009 r. Artykuł 1

1. W art. 15 ust. 1 decyzji 2003/479/WE i art. 15 ust. 1 decyzji 2007/829/WE kwoty 29,85 EUR i 119,39 EUR zostają zastąpione odpowiednio kwotami 30,75 EUR i 122,97 EUR.

W imieniu Rady A. VONDRA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, s. 72. (2) Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10. (3) Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 10.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 21 z 200926.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r. (  Dz.U. L 125 z 21.5.2009)

 • Dz. U. L127 - 11 z 200926.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzonych przez Francję (C 29/05 (ex NN 57/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 203)

 • Dz. U. L127 - 10 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2013

 • Dz. U. L127 - 9 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2012

 • Dz. U. L127 - 7 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L127 - 5 z 200926.5.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/51/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej nikosulfuronu (1)

 • Dz. U. L127 - 3 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Kölsch (ChOG))

 • Dz. U. L127 - 1 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.