Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2012

Data ogłoszenia:2009-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 9

26.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/9

DECYZJA RADY z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2012 (2009/400/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 1622/2006/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019 (1), w szczególności jej art. 14, uwzględniając sprawozdanie komisji selekcyjnej z dnia 5 listo­ pada 2008 r., przedłożone Komisji, Parlamentowi Europej­ skiemu i Radzie zgodnie z art. 14 ust. 2 decyzji nr 1622/2006/WE, mając na względzie fakt, że kryteria, o których mowa w art. 14 ust. 3 decyzji nr 1622/2006/WE, zostały całkowicie spełnione, uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r., Artykuł Niniejszym wyznacza się Guimarães (Portugalia) i Maribor (Słowenia) na Europejskie Stolice Kultury roku 2012 – zgodnie z art. 14 decyzji nr 1622/2006/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2009 r.

W imieniu Rady

M. KOPICOVÁ

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 304 z 3.11.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 21 z 200926.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r. (  Dz.U. L 125 z 21.5.2009)

 • Dz. U. L127 - 11 z 200926.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzonych przez Francję (C 29/05 (ex NN 57/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 203)

 • Dz. U. L127 - 10 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2013

 • Dz. U. L127 - 8 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania diet służbowych przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L127 - 7 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L127 - 5 z 200926.5.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/51/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej nikosulfuronu (1)

 • Dz. U. L127 - 3 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Kölsch (ChOG))

 • Dz. U. L127 - 1 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.