Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2009-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 1

Strona 1 z 2
27.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

(4)

Należy również wyjaśnić zasady określające pewne aspekty zarządzania finansami w ramach wspólnotowej pomocy finansowej. Z uwagi na funkcjonalność należy zwrócić się do zainteresowanego państwa członkow­ skiego o umieszczanie otrzymanej pomocy finansowej na specjalnym rachunku prowadzonym przez jego krajowy bank centralny oraz o przekazywanie należnych sum za pośrednictwem rachunku Europejskiego Banku Centralnego na kilka dni przed terminem danej należ­ ności. Należyte zarządzanie środkami otrzymanymi w ramach wspólnotowej pomocy finansowej ma fundamentalne znaczenie. Dlatego też, bez uszczerbku dla art. 27 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w niniejszym rozpo­ rządzeniu należy przewidzieć możliwość przeprowa­ dzania przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), gdy uznają to za konieczne, kontroli w państwach członkowskich otrzymujących średnioter­ minową wspólnotową pomoc finansową; jak zostało już przewidziane w istniejących umowach pożyczki. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 332/2002. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć natychmiastowe zastosowanie do każdej nowej umowy pożyczki, a do istniejących umów z chwilą dokonania ich zmiany, jeśli zmiana taka zostanie dokonana,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zasięg i nasilenie międzynarodowego kryzysu finanso­ wego wpływa na potencjalne zapotrzebowanie na wspól­ notową średnioterminową pomoc finansową w państwach członkowskich spoza strefy euro oraz wymaga znacznego podwyższenia określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 332/2002 (3) górnego limitu pozostałej łącznej wartości pożyczek, które mogą być udzielone państwom członkowskim z 25 mld EUR do 50 mld EUR.

(5)

(6)

(2)

W świetle ostatnich doświadczeń w dziedzinie funkcjo­ nowania średnioterminowej pomocy finansowej, należy doprecyzować zadania i kompetencje Komisji i zainteresowanych państw członkowskich, których dotyczy wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 332/2002. Ponadto warunki przyznawania pomocy finansowej powinny zostać szczegółowo określone w protokole ustaleń, który ma być zawarty przez Komisję i zainteresowane państwa członkowskie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 332/2002 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) art. 1 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Pozostała łączna wartość pożyczek, które mają być udzie­ lone państwom członkowskim w ramach tego instrumentu, ograniczona jest co do zasady do 50 mld EUR”;

(1) Opinia z dnia 24 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz.U. C 106 z 8.5.2009, s. 1). (3) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.

L 128/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2009

2) art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Państwo członkowskie ubiegające się o średnioterminową pomoc finansową omawia z Komisją ocenę swoich potrzeb finansowych oraz przedkłada Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu projekt programu dostosowawczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 60 z 200927.5.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/405/WPZiB z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L128 - 57 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L128 - 54 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem

 • Dz. U. L128 - 15 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L128 - 12 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L128 - 10 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L128 - 5 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L128 - 3 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.