Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej

Data ogłoszenia:2009-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 12

L 128/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 435/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (3) nie odpowia­ dają już Nomenklaturze Scalonej.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenkla­ tury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1234/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury tary­ fowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) zawiera Nomenklaturę Scaloną (CN) obowiązu­ jącą od dnia 1 stycznia 2009 r. Niektóre kody CN i opisy zawarte w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną orga­ nizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty­ czące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, s. 2. (2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(3) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

27.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/13

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wprowadza się następujące zmiany: 1) w części I (Zboża) wprowadza się następujące zmiany: a) kody CN 1702 30 91 i 1702 30 99 oraz odpowiadające im opisy otrzymują brzmienie:

„ex 1702 30 50

– – Pozostałe: – – – W postaci białego krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego, zawierające w stanie suchym mniej niż 99 % masy glukozy

ex 1702 30 90

– – – Pozostałe, zawierające w stanie suchym mniej niż 99 % masy glukozy”

b) opis w kolumnie 2 dla kodów CN 2309 10 11 do 2309 10 53 otrzymuje brzmienie: „– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpo­ zycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne”; c) opis w kolumnie 2 dla kodów CN ex 2309 90 do 2309 90 53 otrzymuje brzmienie: „Pozostałe: – Produkty, o których mowa w uwadze dodatkowej 5 do działu 23 Nomenklatury Scalonej – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami: – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpo­ zycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:”. 2) w części III (Cukier) wprowadza się następujące zmiany: a) w kolumnie 1 kody „1702 60 95 i 1702 90 99” zastępuje się kodami „1702 60 95 i 1702 90 95”; b) skreśla się kod CN „1702 90 60” i odpowiadający mu opis produktu; 3) w części X (Przetwory owocowe i warzywne) wprowadza się następujące zmiany: a) w opisie produktu dla kodu CN ex 2001 w tiret szóstym kod CN „ex 2001 90 99” zastępuje się kodem CN „ex 2001 90 97”; b) w opisie produktu dla kodu CN ex 2007 w tiret drugim kod CN „ex 2007 99 57” zastępuje się kodem CN „ex 2007 99 50” oraz kod CN „ex 2007 99 98” zastępuje się kodem CN „ex 2007 99 97”; 4) w części XI (Banany) w kolumnie 1 kod CN „ex 2007 99 57” zastępuje się kodem CN „ex 2007 99 50” oraz kod CN „ex 2007 99 98” zastępuje się kodem CN „ex 2007 99 97”; 5) w części XV (Wołowina i cielęcina) w kolumnie 1 lit. b) wprowadza się następujące zmiany: a) kody CN „0206 10 91” i „0206 10 99” zastępuje się kodem CN „0206 10 98”; b) kody CN „1602 50 31 do 1602 50 80” zastępuje się kodami CN „1602 50 31 i 1602 50 95”;

L 128/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2009

6) w części XX (Mięso drobiowe) w kolumnie 1 lit. f) kody CN „1602 20 11” i „1602 20 19” zastępuje się kodem CN „1602 20 10”; 7) w części XXI (Inne wyroby) wprowadza się następujące zmiany: a) kody CN „ex 0206 49” i „ex 0206 49 20” oraz odpowiadające im opisy produktu otrzymują brzmienie: „ex 0206 49 00 – – Pozostałe – – – Ze świń domowych: – – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)” b) skreśla się kod CN „0206 49 80”; c) skreśla się kod CN „1602 90 41” i odpowiadający mu opis produktu; d) w kolumnie 1 kod CN „1602 90 98” zastępuje się kodem CN „1602 90 99”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 60 z 200927.5.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/405/WPZiB z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L128 - 57 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L128 - 54 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem

 • Dz. U. L128 - 15 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L128 - 10 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L128 - 5 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L128 - 3 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.