Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

Data ogłoszenia:2009-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 15

Strona 1 z 30
27.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tyfikacji plantatorów i użytkowanych działek winorośli z ZSZiK.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (1), w szczególności jego art. 115 ust. 2 i art. 121, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Aby uniknąć nadmiernego obciążenia administracyjnego bez szkody dla celów rejestru winnic, nie należy wpro­ wadzać obowiązku pozyskiwania informacji od planta­ torów mających bardzo ograniczoną produkcję.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 479/2008 zmieniło poprzedni system organizacji sektora wina ustanowiony rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2) i uchyliło rozporządzenie Rady (EWG) nr 2392/86 z dnia 24 lipca 1986 r. ustanawiające wspólnotowy rejestr winnic (3) ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2009 r. Obecnie obowiązkowe informacje i przepisy dotyczące aktualizacji i kontroli rejestru winnic są określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2392/86, a szczegółowe zasady stosowania odnoszące się do sporządzania rejestru winnic są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 649/87 (4). Artykuł 108 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 stanowi, że niektóre państwa członkowskie prowadzą rejestr winnic, który zawiera aktualne informacje na temat potencjału produkcyjnego. Należy zatem uchylić rozporządzenie (EWG) nr 649/87 i przyjąć szczegółowe zasady stosowania dotyczące rejestru winnic.

(10) (8)

W celu zapewnienia praktycznego stosowania rejestru winnic informacje wymagane w rejestrze powinny być zgodne z informacjami wymaganymi w tytule IV „Poten­ cjał produkcyjny” rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 (5), które ustanawia szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego i kontroli w sektorze wina.

(2)

W celu zapewnienia spójności dostępnych danych doty­ czących uprawy winorośli niektóre dane zgromadzone w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 357/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośli (6) powinny zostać włączone do rejestru winnic, a w szczególności dane dotyczące roku obsadzenia działki winorośli.

(3)

(9)

(4)

W celu zagwarantowania, że informacje zawarte w rejestrze stale odpowiadają rzeczywistej sytuacji uprawy winorośli, należy przewidzieć ciągłą aktualizację i regularną weryfikację.

(5)

Głównym celem rejestru winnic jest monitorowanie i kontrola potencjału produkcji. Artykuł 116 rozporzą­ dzenia (WE) nr 479/2008 stanowi, że państwa człon­ kowskie dopilnowują zgodności między procedurami zarządzania i kontroli, które odnoszą się do powierzchni, a Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli (ZSZiK). Należy w szczególności określić zgodność iden­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 148 z 6.6.2008, s. 1. 179 z 14.7.1999, s. 1. 208 z 31.7.1986, s. 1. 62 z 5.3.1987, s. 10.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Artykuł 111 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 stanowi, że producenci winogron przeznaczonych na produkcję wina oraz producenci moszczu i wina deklarują co roku ilości wyprodukowane z ostatniego zbioru, a producenci wina i moszczu oraz handlowcy inni niż handlowcy detaliczni deklarują co roku posiadane zapasy. Wspomniany artykuł stanowi ponadto, że państwa członkowskie mogą również zobowiązać handlowców zajmujących się sprzedażą winogron do deklarowania sprzedanych ilości produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 60 z 200927.5.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/405/WPZiB z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L128 - 57 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L128 - 54 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem

 • Dz. U. L128 - 12 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L128 - 10 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L128 - 5 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L128 - 3 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.