Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2009-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 5

Strona 1 z 5
27.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 433/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 i 171 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

należy przedstawić w celu wykazania obrotu z państwami trzecimi. Należy zatem odnieść się do tego artykułu w ramach systemów wymagających wyka­ zania obrotu w rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006 w celu zapewnienia harmonizacji i spójności. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 24 ust. 3 i art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(4)

Artykuł 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2) przewiduje obowiązek przedkładania pozwoleń na wywóz w przypadku niektórych produktów. Dla jasności konieczne jest skreślenie odpo­ wiedniego przepisu w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (3). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (4) wykluczyło, począwszy od dnia 23 stycznia 2009 r., możliwość przyznawania refundacji wywozowych na wywóz, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (5). Należy zatem skreślić art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, który stał się nieaktualny. Artykuł 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (6) przewiduje, jakie dokumenty

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 299 z 16.11.2007, s. 1. 114 z 26.4.2008, s. 3. 234 z 29.8.2006, s. 4. 19 z 23.1.2009, s. 5. 102 z 17.4.1999, s. 11. 238 z 1.9.2006, s. 13.

W art. 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 stanowi się, iż pozwolenia wydane zgodnie z przedmiotowymi przepisami są ważne jedynie w przypadku wywozu do Stanów Zjednoczonych. W celu zapewnienia powyższego oraz w celu zapew­ nienia maksymalnego wykorzystania kwoty, zabezpie­ czenie należy zwolnić dopiero po przedłożeniu doku­ mentu przewozowego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 800/1999. W związku z tym należy odpowiednio uzupełnić art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006. W celu zwolnienia zabezpieczeń związanych z pozwoleniami na wywóz na Dominikanę należy, z myślą o harmonizacji i uproszczeniu oraz aby zmniej­ szyć obciążenie administracyjne po stronie eksportera, wprowadzić wymóg przedstawienia dokumentu przewo­ zowego zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 34 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(5)

(2)

Dział 4 sekcji I drugiej części załącznika I do rozporzą­ dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (7) został zmieniony. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 60 z 200927.5.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/405/WPZiB z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L128 - 57 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L128 - 54 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem

 • Dz. U. L128 - 15 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L128 - 12 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L128 - 10 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L128 - 3 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.