Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 54

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem

Data ogłoszenia:2009-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 54

Strona 1 z 2
L 128/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z uwagi na specyfikę przechodzenia z jednego systemu administrowania na drugi, kontyngent, do którego odnosi się niniejsze rozporządzenie, należy uznać za niekrytyczny w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(5)

Zgodnie z listą koncesyjną CXL Światowej Organizacji Handlu (WTO) Wspólnota jest zobowiązana do otwarcia rocznego kontyngentu taryfowego na przywóz 169 000 sztuk młodych byków opasowych. Jednakże w wyniku negocjacji, które doprowadziły do zawarcia porozu­ mienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT) z 1994 r. (2), zatwierdzonego decyzją Rady 2006/333/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do włączenia do swojej listy w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich dostosowania tego kontyngentu przywozowego do 24 070 sztuk. Szczegółowe zasady administrowania tymi kontyngen­ tami ustanowione są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych (4), w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Stosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” okazało się korzystne w innych gałęziach rolnictwa i w celu upro­ szczenia procedur administracyjnych od tej pory kontyn­ gent na przywóz młodych byków opasowych powinien być administrowany zgodnie z metodą określoną w art. 144 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 299 124 124 132 253 z z z z z 16.11.2007, s. 1. 11.5.2006, s. 15. 11.5.2006, s. 13. 24.5.2007, s. 21. 11.10.1993, s. 1.

W art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmoderni­ zowany kodeks celny) (6) przewiduje się dozór celny w odniesieniu do towarów dopuszczonych do swobod­ nego obrotu przy obniżonej stawce celnej z uwagi na ich końcowe przeznaczenie. Zwierzęta przywożone w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu należy objąć nadzorem przez wystarczający czas, tak aby zagwarantować, że będą podlegać opasowi przez przynajmniej sto dwadzieścia dni w wyznaczonych jednostkach produkcyj­ nych.

(6)

Należy ustanowić zabezpieczenie w celu zapewnienia przestrzegania tego obowiązku dotyczącego opasu. Kwota zabezpieczenia powinna obejmować różnicę między cłem wynikającym ze Wspólnej Taryfy Celnej a obniżoną stawką celną obowiązującą w dniu dopusz­ czenia przedmiotowych zwierząt do swobodnego obrotu.

(7) (2)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 558/2007 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 60 z 200927.5.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/405/WPZiB z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L128 - 57 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

 • Dz. U. L128 - 15 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L128 - 12 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L128 - 10 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L128 - 5 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L128 - 3 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.