Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 57

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

Data ogłoszenia:2009-05-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 57

Strona 1 z 2
27.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z jego art. 4,

W art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmoderni­ zowany kodeks celny) (4) przewiduje się dozór celny w odniesieniu do towarów dopuszczonych do swobod­ nego obrotu przy obniżonej stawce celnej z uwagi na ich końcowe przeznaczenie. Zwierzęta przywożone w ramach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu kontyngentów taryfowych należy przez pewien okres objąć nadzorem celem zagwarantowania, że w tym czasie nie zostaną one poddane ubojowi.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W tym celu należy wnieść zabezpieczenie, którego kwota powinna obejmować różnicę między cłem wynikającym ze Wspólnej Taryfy Celnej a obniżoną stawką celną obowiązującą w dniu dopuszczenia zwierząt do swobod­ nego obrotu.

(1)

W ramach Światowej Organizacji Handlu Wspólnota zobowiązała się do otwarcia rocznych kontyngentów taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektó­ rych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój. Szczegółowe zasady zarządzania tymi kontyngentami ustanowione są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 659/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektó­ rych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (2).

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 659/2007 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Stosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” okazało się korzystne w innych gałęziach rolnictwa i w celu upro­ szczenia procedur administracyjnych od tej pory kontyn­ genty te powinny być zarządzane zgodnie z metodą określoną w art. 144 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1234/2007. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiają­ cego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3).

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz wymienionych w załączniku byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój.

2. Kontyngenty określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia są zarządzane zgodnie z art. 308a, 308b i art. 308c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 308c ust. 2 i 3 tego rozporządzenia nie ma zastosowania.

(3)

Z uwagi na specyfikę przechodzenia z jednego systemu zarządzania na drugi kontyngent, do którego odnosi się niniejsze rozporządzenie, należy uznać za niekrytyczny w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 20. (3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

3. Kontyngenty, o których mowa w ust. 1, zostają otwo­ rzone w cyklu rocznym, od dnia 1 lipca każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego („okres obowiązywania kontyngentu przywozowego”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 128 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 60 z 200927.5.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/405/WPZiB z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L128 - 54 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz młodych byków opasowych oraz administrowania tym kontyngentem

 • Dz. U. L128 - 15 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina

 • Dz. U. L128 - 12 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do określonych kodów Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L128 - 10 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie (w tym nektaryny), gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L128 - 5 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2009 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L128 - 3 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200927.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.