Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych (1)

Data ogłoszenia:2009-01-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 20

Strona 1 z 2
L 13/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.1.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych wspomagających usługi łącza danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie inte­ roperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym („rozporządzenie w sprawie interoperacyjności”) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej („rozporządzenie ramowe”) (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

dzenia usług łącza danych. Niniejsze rozporządzenie oparte jest na wynikającym z tego mandatu sprawoz­ daniu z dnia 19 października 2007 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automa­ tycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (4) powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W celu umożliwienia korzystania z aplikacji łącza danych ziemia–powietrze centrale kontroli obszaru świadczące usługi łącza danych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawia­ jącym wymogi dla usług łącza danych w jednolitej euro­ pejskiej przestrzeni powietrznej (3) powinny mieć dostęp we właściwym czasie do odpowiednich informacji doty­ czących lotu. W celu umożliwienia kolejnemu organowi kontroli ruchu lotniczego rozpoczęcia wymiany danych ze statkiem powietrznym, w przypadku gdy zainteresowane centralne kontroli obszaru nie posiadają wspólnej podłączonej usługi łącza danych, należy wdrożyć automatyczne procesy służące identyfikacji i łączności z kolejnym organem. Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 organizacja Eurocontrol została upoważniona do opraco­ wania wymogów w zakresie skoordynowanego wprowa­

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1032/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, świadczące usługi łącza danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 29/2009 zapewniają spełnianie przez systemy, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), i centrale kontroli obszaru wymogów w zakresie interopera­ cyjności i sprawności, określonych w załączniku I części A i D”; 2) załączniki I i III zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26. (2) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1. (3) Zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4) Dz.U. L 186 z 7.7.2006, s. 27.

17.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/21

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I i III do rozporządzenia (WE) nr 1032/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I dodaje się część D w brzmieniu: „CZĘŚĆ D: WYMOGI DLA PROCESÓW WSPOMAGAJĄCYCH USŁUGI ŁĄCZA DANYCH 1. 1.1. PRZESŁANIE IDENTYFIKATORA Przedmiotowe informacje dotyczące lotu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 13 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 32 z 200917.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w Niemczech, Francji, Włoszech i Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8995) (1)

 • Dz. U. L13 - 29 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 27 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L13 - 26 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 12 do dnia 13 stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 25 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1498/2007 w odniesieniu do cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ

 • Dz. U. L13 - 23 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L13 - 3 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dz. U. L13 - 1 z 200917.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L13 - 0 z 200917.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.