Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 130 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 130 POZ 12

L 130/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 24/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem” , w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopusz­ czenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (6), sprostowane w Dz.U. L 173 z 3.7.2008, s. 31.

(7) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 73 z 19.3.2009, s. 32. 133 z 22.5.2008, s. 1. 149 z 7.6.2008, s. 33. 151 z 11.6.2008, s. 3. 158 z 18.6.2008, s. 3. 158 z 18.6.2008, s. 14.

28.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/13

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1k (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2430/1999) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0552: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 3).”; 2) w pkt 1y (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2380/2001) oraz 1zy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2004) dodaje się, co następuje: „zmienione: — 32008 R 0552: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 3).”; 3) w pkt 1zzm (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2005) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0516: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 3).”; 4) w pkt 1zzzj (rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2007), 1zzzn (rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2007), 1zzzzd (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2007), 1zzzze (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2007) oraz 1zzzzk (rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2008) dodaje się, co następuje: „zmienione: — 32008 R 0516: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 3).”; 5) po pkt 1zzzzo (rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2008) wprowadza się punkty w brzmieniu: „1zzzzp. 32008 R 0505: rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. doty­ czące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 33). 1zzzzq. 32008 R 0554: rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 14), sprostowane w Dz.U. L 173 z 3.7.2008, s. 31.”. 6) po pkt 3a (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/98) wprowadza się punkt w brzmieniu: „3b. 32008 R 0429: rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1).”.

L 130/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2009

Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 429/2008, (WE) nr 505/2008, (WE) nr 516/2008, (WE) nr 552/2008 oraz (WE) nr 554/2008, sprostowanego w Dz.U. L 173 z 3.7.2008, s. 31, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 18 marca 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący

Alan SEATTER

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 130 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 36 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L130 - 34 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 33 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 31 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 30 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 29 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 28 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 27 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 26 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 25 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 23 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 22 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 21 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 19 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 17 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 15 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 11 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 6 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L130 - 1 z 200928.5.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.