Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzająca zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, czy Zjednoczone Królestwo podjęło skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2008 r. na mocy art. 104 ust. 7

Data ogłoszenia:2009-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 11

Strona 1 z 2
29.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/11

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzająca zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, czy Zjednoczone Królestwo podjęło skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2008 r. na mocy art. 104 ust. 7 (2009/409/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zostało przyjęte w celu wspierania niezwłocznego kory­ gowania nadmiernego deficytu sektora instytucji rządo­ wych i samorządowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 8,

(4)

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Przeprowadzona w 2005 r. reforma Paktu na rzecz stabilności i wzrostu miała na celu wzmocnienie jego skuteczności i podstaw gospodarczych oraz ochronę stabilności finansów publicznych w perspektywie długookresowej. W szczególności zmierzała ona do tego, by na wszystkich etapach procedury nadmiernego deficytu w pełni uwzględniono kontekst gospodarczy i budżetowy. W związku z powyższym Pakt na rzecz stabilności i wzrostu zawiera wytyczne wspierające reali­ zację polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej.

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego.

(5)

Na mocy decyzji 2008/713/WE (3) Rada podjęła decyzję, iż zgodnie z art. 104 ust. 6 w Zjednoczonym Królestwie występuje nadmierny deficyt budżetowy.

(2)

Zgodnie z pkt 5 protokołu w sprawie niektórych posta­ nowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, określony w art. 104 ust. 1 Traktatu obowiązek unikania nadmiernego deficytu budżetowego nie stosuje się do Zjednoczonego Króle­ stwa, chyba że będzie ono uczestniczyć w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (1). Zjednoczone Króle­ stwo, będąc w drugim etapie unii gospodarczej i walutowej, zgodnie z art. 116 ust. 4 Traktatu zobowią­ zane jest „czynić wysiłki w celu uniknięcia nadmiernych deficytów budżetowych”.

(6)

(3)

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia solidnych finansów państwa jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu obejmuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (2), które

Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu i art. 3 ust. 4 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1467/97 w dniu 8 lipca 2008 r. Rada, na podstawie zalecenia Komisji, również przyjęła zale­ cenie (4) skierowane do władz Zjednoczonego Królestwa, wzywające je do likwidacji nadmiernego deficytu możliwie jak najszybciej i najpóźniej do roku 2009/2010, poprzez obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej poziomu 3 % PKB w wiarygodny i trwały sposób. W tym celu Rada zaleciła władzom Zjednoczonego Królestwa zagwarantowanie poprawy strukturalnej o przynajmniej 0,5 % PKB w 2009/2010 r. oraz wyznaczyła rządowi Zjednoczo­ nego Królestwa termin 8 stycznia 2008 r. na podjęcie skutecznych działań.

(7)

Ocenia działań podjętych przez Zjednoczone Królestwo w celu korekty nadmiernego deficytu do 2009/2010 r. w odpowiedzi na zalecenie Rady na mocy art. 104 ust. 7 prowadzi do następujących wniosków:

(1) http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=CELEX: 12006E/PRO/25:PL:HTML (2) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6.

(3) Dz.U. L 238 z 5.9.2008, s. 5. (4) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication 12926_en.pdf

L 132/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2009

a) w następstwie zalecenia Rady z lipca 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 20 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta)

 • Dz. U. L132 - 18 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200929.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3934) (1)

 • Dz. U. L132 - 13 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L132 - 10 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L132 - 8 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007–2013)

 • Dz. U. L132 - 7 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L132 - 5 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2009 z dnia 27 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 3 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 1 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.