Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Data ogłoszenia:2009-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 13

Strona 1 z 2
29.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/13

DECYZJA RADY z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2009/410/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

należy kontynuować eksploatację HFR do roku 2011 w ramach niniejszego dodatkowego programu bada­ wczego.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 7,

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Naukowo-Technicznym,

Z uwagi na ich szczególne zainteresowanie kwestią dalszej eksploatacji HFR, Belgia, Francja i Niderlandy powinny, zgodnie z własnymi wskazaniami, finansować ten program z wkładów finansowych wniesionych do budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel. Z części wkładów wniesionych na mocy niniejszego programu dodatkowego należy pokryć również wydatki poniesione w roku 2008,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W ramach europejskiej przestrzeni badawczej reaktor wysokostrumieniowy w Petten (zwany dalej „HFR”) był i nadal będzie przez pewien czas ważnym dostępnym dla Wspólnoty narzędziem mającym na celu przyczynianie się do rozwoju materiałoznawstwa i badań w tym zakresie, medycyny nuklearnej i badań nad bezpieczeń­ stwem w dziedzinie energii jądrowej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się na okres trzech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., dodatkowy program badawczy doty­ czący funkcjonowania reaktora wysokostrumieniowego w Petten (HFR), (zwany dalej „programem”), którego cele okre­ ślone są w załączniku I. Artykuł 2 Wkład finansowy oszacowany jako niezbędny dla wykonania programu wynosi 34,992 mln EUR. Podział tej kwoty przedsta­ wiono w załączniku II. Wkład ten uważa się za dochody prze­ znaczone na określony cel zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporzą­ dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2). Artykuł 3 1. Za zarządzanie programem odpowiada Komisja. W tym celu Komisja korzysta z usług Wspólnego Centrum Bada­ wczego. 2. Rada Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego jest regularnie informowana o wdrażaniu programu.

(2)

Eksploatacja HFR była wspierana przez serię dodatko­ wych programów badawczych, z których ostatni – decyzja Rady 2007/773/Euratom z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu reali­ zacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspól­ noty Energii Atomowej (1) – zakończył się dnia 31 grudnia 2007 r.

(3)

HFR był eksploatowany przez cały 2008 r. bez dodatko­ wego programu badawczego; w tym czasie dokładano wszelkich starań, aby eksploatacja i wykorzystanie reak­ tora zostały uregulowane w ramach niezależnego i bardziej trwałego systemu prawnego. Ponieważ te starania nie odniosły skutku, konieczne jest zapewnienie dalszego wsparcia finansowego na mocy nowego dodat­ kowego programu badawczego.

(4)

Z uwagi na stałe zapotrzebowanie na HFR jako niezas­ tąpioną infrastrukturę dla badań wspólnotowych w dziedzinach zwiększania bezpieczeństwa istniejących reaktorów jądrowych, zdrowia, w tym rozwoju izotopów medycznych w celu odpowiedzi na pytania związane z badaniami medycznymi, syntezy jądrowej, badań podstawowych i szkoleń oraz gospodarki odpadami, łącznie z możliwością badania bezpieczeństwa paliw jądrowych dla nowej generacji systemów reaktorów,

Artykuł 4 Komisja co roku, przed dniem 15 września, przedstawia Parla­ mentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrażania niniejszej decyzji.

(2) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 20 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta)

 • Dz. U. L132 - 18 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200929.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3934) (1)

 • Dz. U. L132 - 11 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzająca zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, czy Zjednoczone Królestwo podjęło skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2008 r. na mocy art. 104 ust. 7

 • Dz. U. L132 - 10 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L132 - 8 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007–2013)

 • Dz. U. L132 - 7 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L132 - 5 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2009 z dnia 27 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 3 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 1 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.