Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3934) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 16

L 132/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3934)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/411/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

instytucje spełniające wymagane warunki i w związku z tym należy wpisać je do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) rozpo­ rządzenia (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Informacji Statystycz­ nych,

W celu umożliwienia opracowywania wniosków statys­ tycznych do celów naukowych rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statys­ tyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2), ustanawia warunki, na których można przyznawać dostęp do poufnych danych przeka­ zywanych organom Wspólnoty, a także zasady współ­ pracy pomiędzy Wspólnotą a władzami krajowymi, służącej ułatwianiu takiego dostępu. Decyzją Komisji 2004/452/WE (3) określono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych. Fiński Urząd ds. Ubezpieczeń Społecznych (Kansaneläke­ laitos – KELA) w Finlandii, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (HUJI) w Izraelu oraz Federalny Urząd ds. Zabezpieczeń Społecznych w Belgii należy uznać za

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, s. 7. (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, s. 1.

29.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/17

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Instytucje, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych Europejski Bank Centralny Bank Centralny Hiszpanii Bank Centralny Włoch Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Department of Political Science, Baruch College, Uniwersytet Miejski Nowego Jorku (New York City University), stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki Bank Centralny Niemiec Dział »Analiza Zatrudnienia«, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Euro­ pejska Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki Uniwersytet Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, prowincja Ontario, Kanada Dział »Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć« (ESAF) Dyrekcji Generalnej »Wspólne Centrum Bada­ wcze« Komisji Europejskiej Dział »Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej« (SERA) Dyrekcji Generalnej »Wspólne Centrum Bada­ wcze« Komisji Europejskiej Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies na Uniwersytecie York (York University), prowincja Ontario, Kanada Uniwersytet Illinois w Chicago (UIC), Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki Szkoła »Rady School of Management« na Uniwersytecie Kalifornijskim (University of California), San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki Dyrekcja ds. Badań Naukowych, Studiów i Statystyk (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques – DARES) Ministerstwa Pracy, Stosunków Społecznych i Solidarności, Paryż, Francja The Research Foundation of State University of New York (RFSUNY, Fundacja Badawcza Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku), Albany, Stany Zjednoczone Ameryki Fiński zakład rent i emerytur (Eläketurvakeskus – ETK), Finlandia Dyrekcja ds. Badań Naukowych, Studiów, Ocen i Statystyk (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques – DREES) pod wspólnym zwierzchnictwem Ministerstwa Pracy, Stosunków Społecznych i Solidarności, Minis­ terstwa Zdrowia, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwa Budżetu, Finansów Publicznych i Służby Publicznej, Paryż, Francja Uniwersytet Duke (Duke University – DUKE), stan Północna Karolina, Stany Zjednoczone Ameryki Fiński Urząd ds. Ubezpieczeń Społecznych (Kansaneläkelaitos – KELA), Finlandia Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (HUJI), Izrael Federalny Urząd ds. Zabezpieczeń Społecznych, Belgia”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 20 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta)

 • Dz. U. L132 - 18 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L132 - 13 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L132 - 11 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzająca zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, czy Zjednoczone Królestwo podjęło skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2008 r. na mocy art. 104 ust. 7

 • Dz. U. L132 - 10 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L132 - 8 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007–2013)

 • Dz. U. L132 - 7 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L132 - 5 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2009 z dnia 27 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 3 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 1 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.