Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Data ogłoszenia:2009-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 18

L 132/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUPOL COPPS/1/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (2009/412/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 ust. 3,

wszystkie problemy związane z bieżącym zarządzaniem misją. KPiB, do którego należy sprawowanie kontroli politycznej i kierownictwo strategiczne misji, powinien brać pod uwagę opinie Komitetu Uczestników,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europej­ skiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (1) w szczególności jego art. 12 ust. 3,

Artykuł 1 Utworzenie Niniejszym tworzy się Komitet Uczestników (CoC) Misji Poli­ cyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 12 ust. 3 wspólnego działania 2005/797/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania stosownych decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników EUPOL COPPS.

Artykuł 2 Funkcje 1. Komitet Uczestników może wydawać opinie. KPiB bierze takie opinie pod uwagę oraz sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji.

(2)

W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r. ustano­ wiono główne zasady i tryb wkładu państw trzecich do misji policyjnych. W dniu 10 grudnia 2002 r. Rada zatwierdziła dokument zatytułowany „Procedury konsul­ tacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE”; w dokumencie tym rozwinięto ustalenia dotyczące udziału państw trzecich w cywilnych operacjach zarzą­ dzania kryzysowego, w tym utworzenia Komitetu Uczest­ ników.

2. Zakres uprawnień Komitetu Uczestników określono w dokumencie zatytułowanym „Procedury konsultacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE”.

Artykuł 3 Skład 1. Do udziału w obradach Komitetu Uczestników upraw­ nione są wszystkie państwa członkowskie UE. W bieżącym zarządzaniu misją uczestniczą jednak wyłącznie państwa wnoszące wkład. Przedstawiciele krajów trzecich uczestniczą­ cych w misji mogą być obecni na posiedzeniach Komitetu Uczestników. Na posiedzeniach Komitetu Uczestników może być także obecny przedstawiciel Komisji Wspólnot Europej­ skich.

(3)

Komitet Uczestników EUPOL COPPS powinien odgrywać kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu misją. Powinien on stanowić główne forum, na którym omawiane będą

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, s. 65.

29.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/19

2. Komitet Uczestników jest na bieżąco informowany przez Szefa Misji. Artykuł 4 Przewodniczący W odniesieniu do EUPOL COPPS, zgodnie z zakresem upraw­ nień, o którym mowa w art. 2 ust. 2, Komitetowi Uczestników przewodniczy przedstawiciel Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, w ścisłym porozumieniu z prezydencją. Artykuł 5 Posiedzenia 1. Posiedzenia Komitetu Uczestników zwoływane są syste­ matycznie przez przewodniczącego. W przypadku gdy wyma­ gają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek przedstawiciela państwa uczestniczącego można zwoływać posiedzenia nadzwyczajne. 2. Przed posiedzeniem przewodniczący rozsyła wstępny porządek obrad oraz dokumenty związane z posiedzeniem. Przewodniczący odpowiada za przekazywanie KPiB wyników obrad Komitetu Uczestników.

Artykuł 6 Poufność 1. Zgodnie z decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. (1), do posiedzeń i prac Komitetu Uczestników stosuje się przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa. W szczególności przedstawiciele biorący udział w posiedzeniach Komitetu Uczestników posiadają odpowiednie poświadczenia bezpieczeń­ stwa osobowego. 2. Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą służbową. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2009 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

I. ŠRÁMEK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 20 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200929.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3934) (1)

 • Dz. U. L132 - 13 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L132 - 11 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzająca zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, czy Zjednoczone Królestwo podjęło skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2008 r. na mocy art. 104 ust. 7

 • Dz. U. L132 - 10 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L132 - 8 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007–2013)

 • Dz. U. L132 - 7 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L132 - 5 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2009 z dnia 27 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 3 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 1 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.