Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007–2013)

Data ogłoszenia:2009-05-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 8

L 132/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.5.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007–2013) (2009/407/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą­ dzania finansami (1), w szczególności jego pkt 21, pkt 22 akapit pierwszy i drugi, oraz pkt 23, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zwiększenie pułapu w poddziale 1a zostanie w pełni zrównoważone poprzez obniżenie pułapu środków na zobowiązania w ramach działu 2 na 2009 r. o kwotę 2 000 000 000 EUR. W celu zachowania odpowiedniego stosunku między zobowiązaniami i płatnościami zostaną zmienione roczne pułapy środków na płatności. Korekta będzie neutralna. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do poro­ zumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2), Artykuł

(3)

(4)

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Na posiedzeniu trójstronnym w dniu 2 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja zawarły porozu­ mienie w sprawie finansowania, w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej na rzecz modernizacji infrastruktury i solidarności energetycznej, projektów w dziedzinie energetyki i Internetu szerokopasmowego, jak również projektów służących wsparciu działań zwią­ zanych z nowymi wyzwaniami określonymi w kontekście śródokresowej oceny reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r. (ocena funkcjonowania). Do celów tego finansowania konieczna jest w pierwszej kolejności zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego, w celu podniesienia pułapu na 2009 r. w odniesieniu do środków na zobowiązania w poddziale 1a o kwotę 2 000 000 000 EUR w cenach bieżących.

Załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 maja 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2) W tym celu kwoty wynikające z powyższego porozumienia prze­ licza się na ceny z 2004 r.

29.5.2009

ZAŁĄCZNIK Ramy Finansowe Na Lata 2007–2013 Zmodyfikowane Pod Kątem Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (Ceny Bieżące)

(mln EUR – w cenach z 2004 r.) Środki na zobowiązania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem 2007–2013

PL

1. Trwały wzrost 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w tym wydatki związane z rynkiem i płatnościami bezpo­ średnimi 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 3b. Obywatelstwo 4. UE jako partner globalny 5. Administracja (1) 6. Wyrównania Środki na zobowiązania ogółem jako procent DNB Środki na płatności ogółem jako procent DNB Dostępny margines Pułap zasobów własnych jako procent DNB

50 865 8 404 42 461 51 962 43 120 1 199 600 599 6 199 6 633 419 117 277 1,08 % 115 142 1,06 % 0,18 % 1,24 %

53 262 9 595 43 667 54 685 42 697 1 258 690 568 6 469 6 818 191 122 683 1,09 % 119 805 1,06 % 0,18 % 1,24 %

55 883 12 021 43 862 52 205 42 279 1 380 790 590 6 739 6 973 190 123 370 1,07 % 110 439 0,96 % 0,28 % 1,24 %

54 860 11 000 43 860 53 379 41 864 1 503 910 593 7 009 7 111

55 400 11 306 44 094 52 528 41 453 1 645 1 050 595 7 339 7 255

56 866 12 122 44 744 51 901 41 047 1 797 1 200 597 7 679 7 400

58 256 12 914 45 342 51 284 40 645 1 988 1 390 598 8 029 7 610

385 392 77 362 308 030 367 944 293 105

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10 770 6 630 4 140 49 463 49 800 800

123 862 1,05 % 119 126 1,01 % 0,23 % 1,24 %

124 167 1,03 % 116 552 0,97 % 0,27 % 1,24 %

125 643 1,02 % 120 145 0,98 % 0,26 % 1,24 %

127 167 1,01 % 119 391 0,95 % 0,29 % 1,24 %

864 169 1,048 % 820 600 1,00 % 0,24 % 1,24 %

(1) Wydatki na emerytury ujęte w ramach pułapu dla tego działu obliczane są po potrąceniu składek na odnośny fundusz emerytalny, w ramach limitu 500 mln EUR w cenach z 2004 r. na okres 2007–2013.

L 132/9

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 132 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 20 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta)

 • Dz. U. L132 - 18 z 200929.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L132 - 16 z 200929.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3934) (1)

 • Dz. U. L132 - 13 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L132 - 11 z 200929.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzająca zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, czy Zjednoczone Królestwo podjęło skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2008 r. na mocy art. 104 ust. 7

 • Dz. U. L132 - 10 z 200929.5.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L132 - 7 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L132 - 5 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2009 z dnia 27 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 3 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L132 - 1 z 200929.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.