Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3

Strona 1 z 4
3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/3

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

społeczeństwa) wprowadzanie do obrotu i stosowanie produktów do usuwania farb zawierających DCM powinno zostać ograniczone.

(3)

Produkty do usuwania farb zawierające DCM stosowane są przez ogół społeczeństwa do użytku domowego, przy usuwaniu farb, werniksów i lakierów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Bezpieczne stoso­ wanie przez nich DCM nie może zostać zapewnione za pomocą szkolenia lub monitorowania. Dlatego też jedynym środkiem skutecznym w eliminowaniu zagro­ żenia dla ogółu społeczeństwa wynikającego z produktów do usuwania farb zawierających DCM jest zakaz – w odniesieniu do ogółu społeczeństwa – wpro­ wadzania do obrotu, sprzedaży oraz stosowania takich produktów do usuwania farb. W celu zapewnienia proporcjonalnej wykonalności wyco­ fywania produktów do usuwania farb zawierających DCM wzdłuż łańcucha dystrybucji należy ustalić różne daty dla zakazu wprowadzania do obrotu po raz pierwszy i ostatecznej sprzedaży dla ogółu społeczeństwa i użytkowników profesjonalnych. Ponieważ ogół społeczeństwa, pomimo zakazu, może mieć dostęp, za pośrednictwem sieci dystrybucji dla użyt­ kowników przemysłowych i profesjonalnych, do produktów do usuwania farb, produkt powinien zawierać stosowne ostrzeżenie. Większość odnotowanych w Europie w ciągu ostatnich 18 lat wypadków śmiertelnych związanych ze stosowa­ niem przemysłowym i profesjonalnym wynika z niewystarczającej wentylacji, nieodpowiednich środków ochrony osobistej, korzystania z nieodpowiednich zbior­ ników lub nadmiernego narażenia na działanie DCM. Dlatego też należy wprowadzić ograniczenia w celu kontroli i ograniczenia ryzyka w odniesieniu do zastoso­ wania przemysłowego i profesjonalnego. Użytkownicy profesjonalni są na ogół objęci przepisami z zakresu ochrony pracowników. Często jednak prace prowadzone przez użytkowników profesjonalnych mają miejsce w obiektach klientów, gdzie często brak jest wszystkich odpowiednich środków mających na celu zarządzanie, kontrolę i ograniczenie ryzyka dla zdrowia. Ponadto osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia nie są objęte przepisami wspólnotowymi z zakresu ochrony pracowników i potrzebowałyby odpowiedniego przeszkolenia przed rozpoczęciem usuwania farby za pomocą produktów do usuwania farb zawierających DCM.

Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jakie towarzyszą stosowaniu dichlorometanu (DCM) w produktach do usuwania farb zostały oszacowane na podstawie wielu badań (3), z których wynika, że w całej Wspólnocie wymagane są środki ograniczające ryzyko, mające na celu zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego w ramach stosowania DCM na poziomie przemysłowym, profesjonalnym oraz konsumenckim. Wyniki wspomnia­ nych badań zostały poddane przez Komitet Naukowy Komisji ds. Toksyczności, Ekotoksyczności oraz Środo­ wiska (CSTEE – przemianowany później na Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER)) ocenie, która potwierdziła, że narażenie na działanie DCM uwolnionego z produktów do usuwania farb wzbudza obawy w odniesieniu do zdrowia ludz­ kiego. W celu osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu ochrony zdrowia we wszystkich kategoriach zastoso­ wania (przemysłowego, profesjonalnego i przez ogół

(4)

(5)

(6)

(2)

(1) Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 7 z 20093.6.2009

    Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.