Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 42

Strona 1 z 3
L 137/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

(Jedynie teksty w języku francuskim i niemieckim są autentyczne)

(2009/422/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem 2003/135/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 paździer­ nika 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2003/135/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Niemczech, w krajach związkowych Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saara (2) została przyjęta jako jeden z szeregu środków zwalczania klasycznego pomoru świń. Niemcy poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju tej choroby u zdziczałych świń na niektórych obszarach kraju związkowego Nadrenia-Palatynat. Na południu kraju związkowego Nadrenia-Palatynat stwierdzono nowe przypadki klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń. W związku z tym na tym obszarze istnieje potrzeba zastosowania planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko tej chorobie.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2003/135/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz do Republiki Francuskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. (2) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 47.

3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/43

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1. OBSZARY, NA KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PLANY ZWALCZANIA A. W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat: a) w powiecie Ahrweiler: gminy Adenau i Altenahr; b) w powiecie ziemskim Vulkaneifel: w gminie Obere Kyll miejscowości Birgel, Esch, Feusdorf i Jünkerath, w gminie Hillesheim miejscowości Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stro­ heich, Üxheim, Walsdorf i Wiesbaum, w gminie Daun miejscowość Dreis-Brück, w gminie Kelberg miejsco­ wości Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath i Welcherath; c) powiaty Altenkirchen i Neuwied; d) w powiecie Westerwald: gminy Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wall­ merod i Westerburg, gmina Höhr-Grenzhausen na północ od autostrady A48, gmina Montabaur na północ od autostrady A3 i gmina Wirges na północ od autostrad A48 i A3; e) w powiecie ziemskim Südwestpfalz: w gminie Pirmasens-Land miejscowości Kröppen na południowy wschód od drogi L 483, Vinningen na południowy wschód od dróg L 478 i L 484, Schweix, Hilst, Trulben i Eppenbrunn, w gminie Dahner-Felsenland miejscowości Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlen­ bach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach i Schönau (Pfalz); f) w powiecie ziemskim i Wallhalben; Südwestpfalz miejscowości Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben

g) w powiecie Kaiserslautern gminy Bruchmühlbach-Miesau na południe od autostrady A6, Kaiserslautern-Süd i Landstuhl; h) miasto Kaiserslautern na południe od autostrady A6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 7 z 20093.6.2009

    Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.