Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Wspólnej Rady UE-Meksyk nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004

Data ogłoszenia:2009-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7

Strona 1 z 26
3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA WSPÓLNEJ RADY UE-MEKSYK NR 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienioną decyzją nr 4/2004 (2009/421/WE)

WSPÓLNA RADA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym oraz koor­ dynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony (dalej zwaną „umową”), podpisaną w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r. (1), w szczególności jej art. 6 w związku z art. 47,

decyzją Wspólnej Rady nr 4/2004 z dnia 18 maja 2005 r., w celu uwzględnienia organów odpowiedzial­ nych za usługi finansowe w nowych państwach człon­ kowskich oraz środków niezgodnych z art. 12-16 decyzji nr 2/2001, które zostaną utrzymane do czasu wdrożenia art. 17 ust. 3 tej decyzji. Dostosowanie to przewiduje również możliwość uaktualnienia wykazu organów odpowiedzialnych za usługi finansowe, ustanowionego w załączniku II do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., zmienionej decyzją Wspólnej Rady nr 4/2004 z dnia 18 maja 2005 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

W związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii oraz Rumunii (dalej zwanych „nowymi państwami członkow­ skimi”) do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., w dniu 29 listopada 2006 r. w Meksyku podpisano drugi protokół dodatkowy do umowy, który wszedł w życie w dniu 1 marca 2007 r. (*).

Artykuł 1 Załącznik I część A do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., zmienionej decyzją Wspólnej Rady nr 4/2004 z dnia 18 maja 2005 r., zastępuje się tekstem załącz­ nika I do niniejszej decyzji.

(2)

W tych okolicznościach konieczne jest dostosowanie, ze skutkiem od dnia przystąpienia nowych państw człon­ kowskich do umowy, załącznika I do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001 z dnia 27 lutego 2001 r., zmienionej

(1) Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45. (*) Tytułem wyjaśnienia: drugi protokół dodatkowy został podpisany przez strony w Brukseli w dniu 21 lutego 2007 r. w następstwie oficjalnego parafowania tekstu, które miało miejsce w Meksyku w dniu 29 listopada 2006 r. Był on stosowany od dnia 1 marca 2007 r. i wszedł w życie w dniu 1 marca 2008 r. po zakończeniu przez strony niezbędnych procedur wewnętrznych.

Artykuł 2 Załącznik II części A i B do decyzji Wspólnej Rady nr 2/2001, zmienionej decyzją nr 4/2004, zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji.

L 137/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2009

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia przystąpienia nowych państw członkowskich do umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2008 r. W imieniu Wspólnej Rady

P. ESPINOSA CANTELLANO

Przewodniczący

3.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/9

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I JEJ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 1. Zastosowanie rozdziału III do Wspólnoty i jej państw członkowskich podlega ograniczeniom dostępu do rynku i traktowaniu narodowemu określonemu przez Wspólnoty Europejskie i ich państwa członkowskie we wszystkich sekcjach dotyczących »wszystkich sektorów« w ich listach GATS oraz ograniczeniom związanym z podsektorami wymienionymi poniżej. 2. Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia państw członkowskich: AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI SE UK Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Hiszpania Estonia Finlandia Francja Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Zjednoczone Królestwo

3. Zobowiązania związane z dostępem do rynku w odniesieniu do trybu (1) i (2) stosuje się jedynie do: — transakcji wskazanych w ust. B.3 i B.4 sekcji dotyczącej dostępu do rynku »Porozumienie w sprawie zobowiązań w usługach finansowych« odpowiednio dla wszystkich państw członkowskich,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 137 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 42 z 20093.6.2009

    Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach Niemiec (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3953)

  • Dz. U. L137 - 3 z 20093.6.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 455/2009/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (1)

  • Dz. U. L137 - 1 z 20093.6.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.