Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 29

Strona 1 z 2
5.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/29

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (2009/427/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje: W rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1) określa się cele i zasady mające zastosowanie do produkcji ekologicznej oraz ustanawia podstawowe wymogi w zakresie produkcji, znakowania i kontroli produktów ekologicz­ nych w produkcji roślinnej, zwierzęcej i akwakulturze. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego na temat Europejskiego planu działań na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego przyjęty w czerwcu 2004 r. (2) stanowi próbę dokonania przez Komisję oceny sytuacji i ustanowienia podstaw służących opracowaniu strategii, tworząc jednocześnie ogólną wizję strategiczną udziału rolnictwa ekologicznego we wspólnej polityce rolnej. W szczególności w działaniu 11 Europejskiego planu działań na rzecz żywności ekolo­ gicznej i rolnictwa ekologicznego zaleca się ustanowienie niezależnego zespołu ekspertów ds. doradztwa technicz­ nego. Komisja może potrzebować doradztwa technicznego w celu podjęcia decyzji o dopuszczeniu do stosowania w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym danych produktów, substancji i technik, w celu opracowania lub poprawy zasad produkcji ekologicznej oraz,

(4)

w ogólniejszym wymiarze, w zakresie innych kwestii związanych z obszarem produkcji ekologicznej. Zadania te są złożone i czasochłonne oraz wymagają wysokiego stopnia specjalizacji. Konieczne jest zatem ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie produkcji ekologicznej i określenie jej zadań oraz struktury. Grupa powinna służyć pomocą w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do fachowej wiedzy technicznej w szerokim zakresie dziedzin związanych z produkcją ekologiczną. W skład grupy powinni wchodzić naukowcy i inni eksperci posiadający kompetencje w zakresie produkcji ekologicznej, a grupa powinna zapewnić Komisji nieza­ leżne i przejrzyste doradztwo techniczne na wysokim poziomie. Nie naruszając przepisów Komisji dotyczących bezpie­ czeństwa, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (3), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy. Dane osobowe dotyczące członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze­ pływie takich danych (4),

(1)

(5)

(6) (2)

(7)

(8) (3)

(1) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. (2) SEC(2004) 739.

(3) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. (4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

L 139/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2009

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

do czasu ich zastąpienia zgodnie z ust. 6 lub do czasu wygaś­ nięcia ich kadencji. Artykuł 1 6. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub nie spełniają warunków określonych w ust. 4 niniejszego artykułu lub w art. 287 Traktatu, mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji. 7. Członkowie powołani jako osoby prywatne składają corocznie oświadczenie, w którym zobowiązują się działać w interesie publicznym, oraz oświadczenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu interesów, który mógłby zagrażać ich bezstronności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 35 z 20095.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L139 - 34 z 20095.6.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2009/11)

 • Dz. U. L139 - 32 z 20095.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających RIG stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4165) (1)

 • Dz. U. L139 - 26 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L139 - 25 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 4. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L139 - 24 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L139 - 22 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L139 - 21 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 19 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 15 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L139 - 6 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 16 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L139 - 3 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L139 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.