Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających RIG stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4165) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 32

L 139/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających RIG stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4165)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/428/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograni­ czenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

negatywny wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo konsumentów spowodowany zastąpieniem nie przeważył korzyści z zastąpienia w odniesieniu do środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów, w szczególności w odniesieniu do sprzętu mającego znaczenie dla bezpieczeństwa, takiego jak stosowany w systemach transmisji.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyre­ ktywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

Dyrektywa 2002/95/WE zobowiązuje Komisję do prze­ glądu wyłączenia niektórych materiałów i części składo­ wych sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zakresu art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. Po dokonaniu niezbędnej oceny naukowej i technicznej Komisja uznaje, że obecnie są dostępne rotatory Faradaya zawierające RIG (ferrogranat ziemi rzadkiej) spełniające wymóg maksymalnych wartości stężenia określony w dyrektywie 2002/95/WE, w związku z czym należy dokonać przeglądu wyłączenia udzielonego w tym zakresie. W związku z tym dyrektywa 2002/95/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona. Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja skonsultowała się z zainteresowanymi stronami. Podczas konsultacji wynikła konieczność zapewnienia produ­ centom wystarczającego czasu na odpowiednie zakwali­ fikowanie rotatorów Faradaya zawierających RIG, do których ma zastosowanie ograniczenie ołowiu, zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE. Należy zatem zapewnić, aby

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 W załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

5.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/33

ZAŁĄCZNIK W załączniku do dyrektywy 2002/95/WE pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22. Ołów jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających ferrogranat ziemi rzadkiej (RIG) stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych do dnia 31 grudnia 2009 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 35 z 20095.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L139 - 34 z 20095.6.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2009/11)

 • Dz. U. L139 - 29 z 20095.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej

 • Dz. U. L139 - 26 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L139 - 25 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 4. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L139 - 24 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L139 - 22 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L139 - 21 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 19 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 15 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L139 - 6 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 16 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L139 - 3 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L139 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.