Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 34

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2009/11)

Data ogłoszenia:2009-06-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 34

L 139/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.6.2009

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2009/11) (2009/429/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 23, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zastąpienie dwóch list zabezpieczeń jednolitym systemem zabezpieczeń, wspólnym dla wszystkich operacji kredytowych Eurosystemu, wymaga zmiany defi­ nicji terminu „rezerwy” zawartej w wytycznych EBC/2006/4 z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczących świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków central­ nych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (1). Niezbędna jest także zmiana wytycznych EBC/2006/4 uwzględniająca specyficzne znormalizowane usługi Euro­ systemu w zakresie zarządzania rezerwami, tj. wprowa­ dzenie zakładania lokat terminowych we własnym imieniu, Artykuł 1

wanych jako »emitent grupy 3« (tj. emitenci korporacyjni i inni emitenci), jak też – dla pozostałych grup emitentów – papierów wartościowych, które klasyfiko­ wane są jako »V kategoria płynności« (papiery wartoś­ ciowe zabezpieczone aktywami); (ii) aktywów przecho­ wywanych wyłącznie w celu wykonywania obowiązków klienta ciążących na nim wobec jego byłych lub aktual­ nych pracowników z tytułu świadczeń emerytalnych lub innych podobnych świadczeń; (iii) rachunków specjal­ nego przeznaczenia, otwartych przez klienta u członka Eurosystemu w związku z restrukturyzacją długu publicznego dokonywaną na podstawie odpowiednich porozumień międzynarodowych; oraz (iv) innych kate­ gorii aktywów wyrażonych w euro wskazywanych przez Radę Prezesów.”; 2) artykuł 2 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) zakładanie lokat terminowych: — w imieniu klienta, lub — we własnym imieniu;”. Artykuł 2 1. Niniejsze wytyczne są adresowane do krajowych banków centralnych państw członkowskich, które przyjęły euro. 2. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

W wytycznych EBC/2006/4 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 definicja terminu „rezerwy” otrzymuje brzmienie: „— »rezerwy« oznacza kwalifikujące się aktywa klientów wyrażone w euro, to jest gotówkę oraz wszystkie papiery wartościowe uwzględnione w jednolitym systemie zabezpieczeń określonym w zestawieniu kwali­ fikujących się aktywów Eurosystemu, który zawiera aktywa kwalifikujące się jako zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu i jest publikowany i codziennie aktualizowany na stronach internetowych EBC, z wyjątkiem: (i) papierów wartościowych klasyfiko­

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 28 maja 2009 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 107 z 20.4.2006, s. 54.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 139 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 35 z 20095.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L139 - 32 z 20095.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających RIG stosowanych w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4165) (1)

 • Dz. U. L139 - 29 z 20095.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej

 • Dz. U. L139 - 26 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L139 - 25 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 4. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L139 - 24 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L139 - 22 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L139 - 21 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 19 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L139 - 15 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L139 - 6 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 16 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L139 - 3 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L139 - 1 z 20095.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.