Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 7

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

Data ogłoszenia:2009-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 7

Strona 1 z 3
20.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/7

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby przeprowadzenie kontroli krzyżowej informacji było użyteczne w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania, należy zapewnić, aby transakcje wewnątrzwspólnotowe były zadeklarowane za ten sam okres rozliczeniowy, zarówno przez dostawcę, jak i nabywcę lub usługobiorcę. Uwzględniając zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy podmiotów, należy zapewnić im możliwość skła­ dania deklaracji przy zastosowaniu prostych procedur elektronicznych, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.

(5)

(6)

Uchylanie się od podatku od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o anormalnie niskich cenach. Jedną z przyczyn tego rodzaju uchylania się od opodat­ kowania jest słabość wewnątrzwspólnotowego systemu VAT, w szczególności systemu wymiany informacji o dostawach towarów we Wspólnocie, ustanowionego na mocy dyrektywy Rady 2006/112/WE (3). Barierę w skutecznym wykorzystywaniu informacji dotyczących VAT w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania stanowi w szczególności okres, jaki upływa pomiędzy transakcją a wymianą odnoszącej się do niej informacji, dokonywaną w ramach systemu wymiany informacji o VAT. Aby móc skutecznie zwalczać tego rodzaju uchylanie się od opodatkowania, administracja państwa członkow­ skiego, w którym VAT jest wymagalny, powinna dyspo­ nować informacją dotyczącą wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca.

(2)

Aby zachować równowagę między celami Wspólnoty w dziedzinie walki z uchylaniem się od opodatkowania a celami dotyczącymi zmniejszenia obciążeń administra­ cyjnych podmiotów gospodarczych, należy umożliwić państwom członkowskim zezwalanie podmiotom na składanie informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w systemie kwartalnym, gdy wartość tych dostaw nie jest znacząca. Państwa członkowskie, które pragną wprowadzić tę możliwość w życie stopniowo, powinny mieć możliwość ustalenia – przejściowo – wartości tych dostaw na wyższym poziomie. Należy także dać państwom człon­ kowskim możliwość zezwalania podmiotom na składanie informacji dotyczących wewnątrzwspólnotowego świad­ czenia usług w systemie kwartalnym.

(7)

Wpływ przyspieszenia wymiany informacji na zdolność państw członkowskich w zakresie zwalczania uchylania się od podatku VAT oraz związane z tym możliwości powinny zostać ocenione przez Komisję po roku stoso­ wania nowych przepisów, w szczególności w celu stwier­ dzenia, czy należy utrzymać te możliwości. Ponieważ cele planowanego środka w zakresie zwal­ czania uchylania się od podatku VAT nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa człon­ kowskie, których działanie w tym zakresie jest uzależ­ nione od informacji zgromadzonych przez inne państwa członkowskie, natomiast – ze względu na konieczne zaangażowanie wszystkich państw członkowskich – możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Wspól­ noty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 14 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 10 z 200920.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie bezpiecznego składowania rtęci metalicznej, która nie jest już wykorzystywana w przemyśle chloro-alkalicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8422)

 • Dz. U. L14 - 5 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2009 r.

 • Dz. U. L14 - 3 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L14 - 1 z 200920.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

 • Dz. U. L14 - 0 z 200920.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.