Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 141 POZ 29

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 141 POZ 29

Strona 1 z 10
6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/29

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską

(wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (8)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (4). W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienie do przyjęcia pewnych szczegółowych zasad w celu wykonania niniejszej dyrektywy. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi innymi niż istotne elementami, środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Nowe elementy wprowadzone do niniejszej dyrektywy dotyczą wyłącznie procedury komitetowej. Nie wymagają one zatem transpozycji przez państwa członkowskie. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektywy określonej w załączniku IX, część B,

Dyrektywa Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (2) została kilka­ krotnie znacząco zmieniona (3). Ponieważ mają być do niej wprowadzone kolejne zmiany, należy ją przereda­ gować w celu zapewnienia jasności. Aby wypełnić powierzone jej zadania w kontekście wspólnej polityki transportu morskiego, Komisja (Euro­ stat) powinna mieć do swojej dyspozycji porównywalne, rzetelne, jednoczesne i regularne dane statystyczne doty­ czące skali i rozwoju przewozu rzeczy i osób drogą morską do i ze Wspólnoty, między państwami człon­ kowskimi oraz krajowego transportu morskiego. Posiadanie dobrej wiedzy o rynku transportu morskiego jest również ważne dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych. Gromadzenie wspólnotowych danych statystycznych opartych na porównywalnych lub jednolitych podsta­ wach sprawi, że możliwe stanie się ustanowienie zinte­ growanego systemu dostarczającego rzetelnych, zgod­ nych i aktualnych informacji. Dane dotyczące transportu rzeczy i osób drogą morską muszą stać się porównywalne między państwami człon­ kowskimi oraz między różnymi środkami transportu. Zgodnie z zasadą pomocniczości, tworzenie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających wytworzenie jednolitej informacji może być efektywnie rozpoczęte jedynie na poziomie wspólnotowym. Dane będą zbierane w każdym państwie członkowskim przez upoważnione organy i instytucje, odpowiedzialne za opracowywanie oficjalnych statystyk.

(9)

(2)

(10)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(3)

Artykuł 1 Gromadzenie danych statystycznych Państwa członkowskie gromadzą statystyki wspólnotowe doty­ czące przewozu rzeczy i osób statkami pełnomorskimi zawija­ jącymi do portów na ich terytoriach. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej dyrektywy: a) „przewóz rzeczy i osób drogą morską” oznacza przepływ rzeczy i osób przy użyciu statków pełnomorskich, w podróżach, które podejmowane są drogą morską w całości lub częściowo. Zakres niniejszej dyrektywy obejmuje również towary: (i) wysłane do instalacji morskich; (ii) odzyskane z dna morskiego i wyładowane w portach.

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 141 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 52 z 20096.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (  Dz.U. L 233 z 25.8.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 19, s. 200)

 • Dz. U. L141 - 48 z 20096.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2009 r. przyznająca Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej odstępstwo w odniesieniu do Anglii, Szkocji i Walii na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3853)

 • Dz. U. L141 - 12 z 20096.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L141 - 3 z 20096.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L141 - 1 z 20096.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.