Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 141 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 141 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 6

Każde państwo członkowskie gwarantuje jednak, że zakazana jest sprzedaż rozpuszczalników do ekstrakcji na jego teryto­ rium, jeżeli szczegółowe informacje przewidziane w niniejszym artykule nie są przedstawione w języku łatwo zrozumiałym dla nabywców, chyba że przyjęto środki mające na celu dostarczenie nabywcy odpowiednich informacji. Przepis niniejszy nie stanowi przeszkody dla przedstawiania szczegóło­ wych informacji w różnych językach.

Artykuł 8 1. Niniejsza dyrektywa stosuje się również do rozpuszczal­ ników do ekstrakcji stosowanych lub przeznaczonych do stoso­ wania w produkcji środków spożywczych lub składników żywności przywożonych do Wspólnoty.

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/7

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do rozpuszczal­ ników do ekstrakcji ani do środków spożywczych przeznaczo­ nych na wywóz ze Wspólnoty.

Artykuł 10 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 11

Artykuł 9 Dyrektywa 88/344/EWG, zmieniona aktami wymienionymi w załączniku II część A, traci niniejszym moc, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określo­ nych w załączniku II część B.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 23 kwietnia 2009 r.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

P. NEČAS

Przewodniczący

Przewodniczący

L 141/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

ZAŁĄCZNIK I ROZPUSZCZALNIKI DO EKSTRAKCJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRZETWARZANIU SUROWCÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, CZĘŚCI SKŁADOWYCH ŻYWNOŚCI LUB SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH CZĘŚĆ I Rozpuszczalniki do ekstrakcji, które mogą być stosowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną do wszystkich celów (1) Nazwa: Propan Butan Octan etylu Etanol Dwutlenek węgla Aceton (2) Podtlenek azotu

(1) Stosowanie rozpuszczalników do ekstrakcji uważa się za zgodne z dobrą praktyką wytwarzania, jeżeli skutkiem ich stosowania jest obecność pozostałości lub związków pochodnych tego rozpuszczalnika w ilościach, które są nieuniknione z technologicznego punktu widzenia i które nie stanowią niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego. 2) Zabrania się stosowania acetonu w rafinowaniu oleju z resztek oliwek. (

CZĘŚĆ II Rozpuszczalniki do ekstrakcji, w odniesieniu do których określono warunki stosowania

Nazwa

Warunki stosowania (skrócony opis ekstrakcji)

Maksymalny limit pozostałości w ekstrahowanych środkach spożywczych i składnikach żywności

Heksan (1)

Produkcja lub frakcjonowanie tłuszczów i olejów oraz produkcja masła kakaowego Przygotowywanie odtłuszczonych produktów białkowych i odtłuszczonej mąki

1 mg/kg w tłuszczu lub oleju, lub maśle kakaowym 10 mg/kg w żywności zawierającej odtłusz­ czone produkty białkowe i odtłuszczoną mąkę 30 mg/kg w odtłuszczonych produktach sojo­ wych w postaci sprzedawanej ostatecznemu konsumentowi

Przygotowywanie odtłuszczonych zarodków zbóż Octan metylu Usuwanie kofeiny/teiny lub środków podraż­ niających i substancji zawierających goryczkę z kawy i herbaty Produkcja cukru z melasy Etylometyloketon (2) Frakcjonowanie tłuszczów i olejów Usuwanie kofeiny/teiny lub środków podraż­ niających i substancji zawierających goryczkę z kawy i herbaty Dichlorometan Usuwanie kofeiny/teiny lub środków podraż­ niających i substancji zawierających goryczkę z kawy i herbaty do wszelkiego użytku do wszelkiego użytku

5 mg/kg w zbożowych

odtłuszczonych

zarodkach

20 mg/kg w kawie lub herbacie

1 mg/kg w cukrze 5 mg/kg w tłuszczu lub oleju 20 mg/kg w kawie lub herbacie

2 mg/kg w w herbacie 10 mg/kg 10 mg/kg

prażonej

kawie

i

5 mg/kg

Metanol Propan-2-ol

(1)

Heksan oznacza produkt komercyjny składający się przede wszystkim z acyklicznych nasyconych węglowodorów zawierających sześć atomów węgla i podlegających destylacji w temperaturze między 64 °C i 70 °C. Połączone zastosowanie heksanu i etylometyloketonu jest zabronione. 2) Poziom n-heksanu w tym rozpuszczalniku nie powinien przekraczać 50 mg/kg. Połączone zastosowanie heksanu i etylometyloketonu ( jest zabronione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 141 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 52 z 20096.6.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG (  Dz.U. L 233 z 25.8.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 19, s. 200)

 • Dz. U. L141 - 48 z 20096.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2009 r. przyznająca Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej odstępstwo w odniesieniu do Anglii, Szkocji i Walii na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3853)

 • Dz. U. L141 - 29 z 20096.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L141 - 12 z 20096.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L141 - 1 z 20096.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.