Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 60

Formularze te wypełnia się w jednym z języków, w których sporządzona została Umowa, oraz zgodnie z prawem kraju wywozu. Jeśli formularze sporządzane są odręcznie, wypełnia się je tuszem, drukowanymi literami. Opis produktów jest zamieszczany w polu do tego przeznaczonym bez pozostawienia wolnych wierszy. Jeżeli pole nie jest wypełnione w całości, należy nakreślić poziomą linię poniżej ostatniego wiersza opisu, przekreślając puste miejsce. 3. Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadec­ twa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych kraju wywozu, w którym wystawiane jest świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED, wszelkich odpowiednich dokumentów

5. Świadectwo przewozowe EUR-MED jest wystawiane przez organy celne państwa członkowskiego Wspólnoty lub Turcji, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Turcji lub z jednego z innych krajów wymienio­ nych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu oraz: — zastosowano kumulację z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2, lub produkty można wykorzystać jako materiały w kontekście kumulacji dla wytworzenia produktów przeznaczonych do wywozu do jednego z krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2, lub produkty mogą zostać ponownie wywiezione z kraju przeznaczenia do jednego z krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2.

6. Świadectwo przewozowe EUR-MED zawiera w polu 7 jedno z następujących oświadczeń w języku angielskim: — jeżeli pochodzenie uzyskano poprzez zastosowanie kumu­ lacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4: „CUMULATION APPLIED WITH…..” (nazwa kraju/krajów) — jeżeli pochodzenie uzyskano bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4: „NO CUMULATION APPLIED”

L 143/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

7. Organy celne wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zweryfikowania statusu pochodzenia produktów i wypełnienia innych wymogów niniejszego protokołu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz prze­ prowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych eksportera lub każdą innego rodzaju kontrolę, którą uznają za odpowiednią. Organy celne wystawiające świadectwo zapewniają także, aby formularze określone w ust. 2 były należycie wypełnione. W szczególności sprawdzają, czy pole przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w sposób wykluczający możliwość dodania fałszy­ wych wpisów.

że informacje zawarte we wniosku eksportera są zgodne z informacjami znajdującymi się w odpowiednich dokumentach. 5. Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawione retrospektywnie zawierają następującą adnotację w języku angielskim: „ISSUED RETROSPECTIVELY” Świadectwa przewozowe EUR-MED wystawione retrospektywnie na podstawie ust. 2 zawierają następującą adnotację w języku angielskim: „ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ……… [date and place of issue]” 6. Adnotację, o której mowa w ust. 5, zamieszcza się w polu 7 świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED. Artykuł 19

8. Datę wystawienia świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED wskazuje się w polu 11 świadectwa.

9. Organy celne wystawiają świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED i udostępniają je eksporterowi od chwili faktycznego dokonania wywozu lub zapewnienia go.

Artykuł 18 Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane retrospektywnie 1. Nie naruszając postanowień art. 17 ust. 9, świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED może w drodze wyjątku zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi, jeżeli:

Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.