Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 60

1 lub EUR-MED 1. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED eksporter może zwrócić się do organów celnych, które je wystawiły, o wystawienie duplikatu w oparciu o dokumenty wywozowe znajdujące się w ich posiadaniu. 2. Duplikat wystawiony w ten sposób zawiera następującą adnotację w języku angielskim: „DUPLICATE” 3. Adnotację, o której mowa w ust. 2, zamieszcza się w polu 7 świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED. 4. Duplikat, który opatruje się datą wystawienia oryginalnego świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED, obowiązuje od tej daty. Artykuł 20 Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EURMED na podstawie uprzednio wystawionego lub sporządzonego dowodu pochodzenia Jeżeli produkty pochodzące pozostają pod kontrolą urzędu celnego we Wspólnocie lub w Turcji, oryginalny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony, do celów wysłania wszystkich produktów lub niektórych z nich do innego miejsca we Wspólnocie lub w Turcji, jednym lub kilkoma świadectwami przewozowymi EUR.1 lub EUR-MED. Zastępcze świadectwo (świadectwa) przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane są przez urząd celny, pod którego kontrolą znajdują się produkty.

a)

nie zostało wystawione w chwili dokonywania wywozu z powodu błędu lub nieumyślnych pominięć lub zaistnienia szczególnych okoliczności;

lub

b)

organom celnym wykazano w sposób wystarczający, że świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED zostało wystawione, ale nie zostało przyjęte przy przywozie z przyczyn technicznych.

2. Nie naruszając postanowień art. 17 ust. 9, świadectwo przewozowe EUR-MED może zostać wystawione po dokonaniu wywozu produktów, do których się odnosi oraz dla których w chwili wywozu wystawiono świadectwo przewozowe EUR.1, pod warunkiem że organom celnym wykazano w sposób wystarczający, że spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 5.

3. Do celów stosowania ust. 1 i 2 eksporter musi wskazać we wniosku miejsce i datę wywozu produktów, do których odnosi się świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-Med, oraz podać przyczyny złożenia wniosku.

4. Organy celne mogą wystawić świadectwo przewozowe

EUR.1 lub EUR-MED retrospektywnie jedynie po sprawdzeniu,

6.6.2009

PL Artykuł 21 Rozróżnienie księgowe

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/13

wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu; — jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące z jednego z krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2, z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4 oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, pod warunkiem że świadectwo EUR-MED lub deklaracja EURMED na fakturze została wydana w kraju pochodzenia.

1. W przypadku wystąpienia znacznych kosztów lub poważ­ nych trudności związanych z oddzielnym magazynowaniem materiałów pochodzących i niepochodzących, które są iden­ tyczne i wymienne, organy celne mogą, na pisemny wniosek zainteresowanych, zezwolić na stosowanie metody „rozróżnienia księgowego” (zwanej dalej „metodą”) przy zarządzaniu magazy­ nowaniem takich materiałów. 2. Metoda musi zapewnić, aby w danym okresie rozrachunko­ wym ilość produktów uzyskanych, które można uznać za „pochodzące”, była taka sama jak ilość, którą uzyskano by w przypadku fizycznego rozdzielenia magazynowanych mate­ riałów. 3. Organy celne mogą udzielić takiego pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem wszelkich warunków, które uznają za stosowne. 4. Metoda jest stosowana i jej stosowanie jest rejestrowane na podstawie ogólnych reguł księgowych mających zastosowanie w kraju wytworzenia produktu. 5. Korzystający z metody może, zależnie od okoliczności, sporządzać lub występować z wnioskiem o dowody pochodze­ nia w odniesieniu do takiej ilości produktów, które mogą być uznane za pochodzące.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.