Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 60

Na żądanie organów celnych korzys­ tający składa oświadczenie dotyczące sposobu zarządzania tymi ilościami. 6. Organy celne kontrolują sposób korzystania z pozwolenia i mogą je cofnąć w przypadku gdy korzystający w jakikolwiek sposób czyni z niego niewłaściwy użytek lub nie spełnia któregokolwiek z innych warunków określonych w niniejszym protokole. Artykuł 22 Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze

3. Deklarację EUR-MED na fakturze można sporządzić, jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Turcji lub z jednego z innych krajów wymienio­ nych w art. 3 i 4, z którymi ma zastosowanie kumulacja, oraz spełniają one inne wymogi niniejszego protokołu, a także: — zastosowano kumulację z materiałami pochodzącymi z jednego z krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2, lub produkty można wykorzystać jako materiały w kontekście kumulacji dla wytworzenia produktów przeznaczonych do wywozu do jednego z krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2, lub produkty mogą podlegać ponownemu wywozowi z kraju przeznaczenia do jednego z krajów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 4 ust. 2.

4. Deklaracja EUR-MED na fakturze zawiera jedną z następują­ cych adnotacji w języku angielskim: — jeżeli pochodzenie uzyskano poprzez zastosowanie kumu­ lacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4: „CUMULATION APPLIED WITH …..” (nazwa kraju/krajów) — jeżeli pochodzenie uzyskano bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4: „NO CUMULATION APPLIED” 5. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze lub deklara­ cję EUR-MED na fakturze jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie organów celnych kraju wywozu wszelkich dokumentów potwierdzających status pochodzenia danych produktów oraz spełnienia pozostałych wymogów niniejszego protokołu. 6. Eksporter sporządza deklarację na fakturze lub deklarację

EUR-MED na fakturze, wpisując na maszynie, stemplując lub

1. Deklaracja na fakturze lub deklaracja EUR-MED na fakturze określona w art. 16 ust. 1 lit. c) może zostać sporządzona: a) przez upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 23; lub b) przez każdego eksportera dla każdej przesyłki składającej się z jednej lub większej liczby opakowań zawierających produkty pochodzące, których całkowita wartość nie przekracza 6 000 EUR.

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 deklarację na fakturze można sporządzić w następujących przypadkach: — jeżeli dane produkty mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Turcji lub z jednego z innych krajów wymienionych w art. 3 ust. 1 i 4 ust. 1, z którymi ma zastosowanie kumulacja, bez zastosowania kumulacji z materiałami pochodzącymi z jednego z krajów

drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym deklarację, której tekst zamieszczony jest w załącznikach IVa i IVb, w jednej z wersji językowych określonych w tych załącznikach oraz zgodnie z przepisami kraju wywozu. Jeśli deklaracja jest sporządzana odręcznie, powinna być napisana tuszem, drukowanymi literami.

L 143/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

7. Deklaracje na fakturze oraz deklaracje EUR-MED na fakturze są opatrzone własnoręcznym podpisem eksportera. Od upo­ ważnionego eksportera w rozumieniu art. 23 nie wymaga się jednak podpisu na takich deklaracjach, pod warunkiem że złoży on organom celnym kraju wywozu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za każdą deklarację na fakturze, która go identyfikuje, tak jakby była podpisana przez niego własnoręcznie. 8. Deklaracja na fakturze lub deklaracja EUR-MED na fakturze może zostać sporządzona przez eksportera, gdy produkty, do których się ona odnosi, są wywożone lub po dokonaniu ich wywozu, pod warunkiem że zostanie ona przedstawiona w kraju przywozu nie później niż dwa lata po dokonaniu przywozu produktów, do których się odnosi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.