Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 60

Dokumenty określone w art. 17 ust. 3 i w art. 22 ust. 5, służące potwierdzeniu, że produkty objęte świadectwem przewozowym EUR.1 lub EUR-MED lub deklaracją na fakturze lub deklaracją EURMED na fakturze mogą być uznane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z Turcji lub z jednego z innych krajów wymienio­ nych w art. 3 i 4 oraz że spełniają pozostałe wymogi niniejszego protokołu, mogą obejmować między innymi: a) bezpośredni dowód obróbki przeprowadzonej przez eks­ portera lub dostawcę w celu uzyskania danych towarów, zawarty na przykład w rachunkach lub dokumentach księgowych; dokumenty potwierdzające status pochodzenia użytych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Turcji, jeśli takie dokumenty są stosowane zgodnie z prawem krajowym; dokumenty potwierdzające obróbkę lub przetworzenie materiałów we Wspólnocie lub w Turcji, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Turcji, jeśli takie dokumenty są stosowane zgodnie z prawem krajowym; świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED lub deklaracje na fakturze lub deklaracje EUR-MED na fakturze potwier­ dzające status pochodzenia wykorzystanych materiałów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Turcji zgodnie z niniejszym protokołem lub w jednym z innych krajów wymienionych w art. 3 i 4, zgodnie z regułami pochodzenia identycznymi z regułami zawartymi w niniej­ szym protokole; odpowiednie dowody dotyczące obróbki lub przetworzenia przeprowadzonego poza Wspólnotą lub Turcją zgodnie z art. 12, potwierdzające, że spełniono wymogi zawarte w tym artykule. Artykuł 29 Przechowywanie dowodów pochodzenia, deklaracji dostawcy i dokumentów uzupełniających 1. Eksporter występujący o wystawienie świadectwa przewo­ zowego EUR.1 lub EUR-MED przechowuje dokumenty określone w art. 17 ust. 3 przez okres co najmniej trzech lat. 2. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze lub deklara­ cję EUR-MED na fakturze przechowuje kopię tej deklaracji na fakturze, jak również dokumenty określone w art. 22 ust. 5, przez okres co najmniej trzech lat. 3. Organy celne kraju wywozu wystawiające świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED przechowują wniosek okreś­ lony w art. 17 ust. 2 przez okres co najmniej trzech lat.

Artykuł 30 Niezgodności i błędy formalne 1. Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadcze­ niami, złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności przywozowych, nie powoduje samo w sobie nieważności dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie odpowiednio wykazane, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przedłożonym produktom.

b)

2. Oczywiste błędy formalne, takie jak błędy literowe na dowodzie pochodzenia, nie powinny powodować odrzucenia dokumentu, jeśli błędy te nie wzbudzają wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń złożonych w dokumencie.

c)

Artykuł 31 Kwoty wyrażone w euro

d)

1. Do celów stosowania postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) i art. 27 ust. 3 w przypadkach, gdy produkty są fakturowane w walucie innej niż euro, kwoty wyrażone w walucie krajowej państwa członkowskiego Wspólnoty, Turcji oraz innych krajów wymie­ nionych w art. 3 i 4, stanowiące równowartość kwot wyrażonych w euro, są określane corocznie przez dane kraje.

e)

2. Przy stosowaniu postanowień art. 22 ust. 1 lit. b) lub art. 27 ust. 3 uwzględnia się kwotę określoną przez dany kraj w walucie, w której sporządzono fakturę.

3. Kwoty wyrażane w którejkolwiek z walut narodowych powinny być przeliczane z euro na te waluty narodowe według ich kursu wobec euro z pierwszego dnia roboczego października każdego roku. Kwoty wyrażone w walutach narodowych zgłaszane są Komisji Wspólnot Europejskich do dnia 15 października i obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku. Komisja Wspólnot Europejskich powiadamia pozostałe kraje o wysokości kwot wyrażonych w walutach narodowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.