Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 60

1 i EUR-MED, deklaracji na fakturze oraz deklaracji EUR-MED na fakturze oraz prawdziwości informacji zawartych w tych dokumentach. Artykuł 33 Weryfikacja dowodów pochodzenia 1. Następcze weryfikacje dowodów pochodzenia przeprowa­ dzane są wyrywkowo lub w każdym przypadku, gdy organy celne kraju przywozu mają uzasadnione wątpliwości dotyczące autentyczności tych dokumentów, statusu pochodzenia danych produktów lub spełnienia innych wymogów niniejszego proto­ kołu. 2. Do celów stosowania ust. 1 organy celne kraju przywozu zwracają świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED oraz fakturę, jeżeli taką dostarczono, deklarację na fakturze, deklarację EUR-MED na fakturze lub kopie tych dokumentów organom celnym kraju wywozu, przedstawiając, w odpowiednich przy­ padkach, uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie weryfikacji. Wszelkie uzyskane dokumenty lub informacje wskazujące, iż informacje podane na dowodzie pochodzenia są nieprawdziwe, są przekazywane wraz z wnioskiem o przeprowadzenie wery­ fikacji. 3. Weryfikację przeprowadzają organy celne kraju wywozu. W tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych eksportera lub innego rodzaju kontrolę, którą uznają za stosowną. 4. Jeżeli organy celne kraju przywozu podejmą decyzję o zawieszeniu preferencyjnego traktowania danych produktów

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

L 143/17

na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.1 lub EUR-MED, jeżeli przeprowadzona obróbka lub przetwarzanie są zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu.

TYTUŁ VII CEUTA i MELILLA

produkty uzyskane w Turcji, w produkcji których wykorzystuje się produkty inne niż wymienione w lit. a), pod warunkiem że: (i) wspomniane produkty zostały poddane wystar­ czającej obróbce lub przetworzeniu w rozumie­ niu art. 6; lub (ii) produkty te pochodzą z Ceuty i Melilli lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7.

Artykuł 37 Stosowanie protokołu 1. Termin „Wspólnota” użyty w art. 2 nie obejmuje Ceuty i Melilli. 2. Produkty pochodzące z Turcji, przywożone do Ceuty lub Melilli, korzystają pod każdym względem z takiego samego reżimu celnego, jaki stosowany jest wobec produktów pocho­ dzących z terytorium celnego Wspólnoty, w rozumieniu proto­ kołu 2 do Aktu przystąpienia Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalii do Wspólnot Europejskich. Tunezja stosuje wobec przywozu produktów objętych Umową oraz pochodzących z Ceuty i Melilli taki sam reżim celny jak dla produktów przywożonych oraz pochodzących ze Wspólnoty. 3. Do celów stosowania ust. 2 dotyczącego produktów pochodzących z Ceuty i Melilli niniejszy protokół stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem warunków specjalnych określo­ nych w art. 38. Artykuł 38 Warunki specjalne 1. Pod warunkiem że dane produkty przetransportowano bezpośrednio zgodnie z art. 13, produkty wymienione poniżej uznaje się za: 1) produkty pochodzące z Ceuty i Melilli: a) b) produkty całkowicie uzyskane w Ceucie i Melilli; produkty uzyskane w Ceucie i Melilli, do wytwarzania których wykorzystuje się produkty inne niż wymie­ nione w lit. a), pod warunkiem że: (i) wspomniane produkty zostały poddane wystar­ czającej obróbce lub przetworzeniu w rozumie­ niu art. 6; lub (ii) produkty te pochodzą z Turcji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu, które wykraczają poza działania określone w art. 7;

TYTUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Ceutę i Melillę uważa się za jedno terytorium. 3. Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wpisują słowa „Tunezja” i „Ceuta i Melilla” w polu 2 świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-Med, lub na deklaracjach na fakturze, lub na deklaracjach EUR-MED na fakturze. Ponadto w przypadku produktów pochodzących z Ceuty i Melilli słowa te wpisuje się w polu 4 świadectw przewozowych EUR.1 lub EURMED lub na deklaracjach na fakturze lub na deklaracjach EURMED na fakturze. 4. Hiszpańskie organy celne są odpowiedzialne za stosowanie postanowień niniejszego protokołu w Ceucie i Melilli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.