Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 60

Artykuł 39 Zmiany w protokole Wspólny Komitet może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszego protokołu. Artykuł 40 Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych Postanowienia Umowy można stosować w odniesieniu do towarów spełniających postanowienia niniejszego protokołu, które w dniu wejścia w życie niniejszego protokołu są w tranzycie lub znajdują się we Wspólnocie lub w Turcji jako tymczasowo składowane w składach celnych lub strefach wolnocłowych, pod warunkiem przedłożenia organom celnym kraju przywozu, w okresie czterech miesięcy od tej daty, świadectwa przewozo­ wego EUR.1 lub EUR-MED wydanego retrospektywnie przez organy celne kraju wywozu, łącznie z dokumentami potwier­ dzającymi, że towary zostały przetransportowane bezpośrednio zgodnie z art. 13.

2)

produkty pochodzące z Turcji: a) produkty całkowicie uzyskane w Turcji;

L 143/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I UWAGI WSTĘPNE DO WYKAZU W ZAŁĄCZNIKU II

6.6.2009

Uwaga 1: Niniejszy wykaz określa warunki, których spełnienie przez wszystkie produkty jest konieczne do uznania ich jako poddanych wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6 protokołu.

Uwaga 2: 2.1. Pierwsze dwie kolumny wykazu opisują otrzymany produkt. Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub działu użytego w Zharmonizowanym Systemie, druga kolumna podaje opis towarów użyty w tym systemie dla danej pozycji lub działu. Kolumny 3 lub 4 określają reguły dla każdego wpisu w pierwszych dwóch kolumnach. Jeżeli, jak to ma miejsce w niektórych przypadkach, dany wpis jest poprzedzony oznaczeniem „ex”, oznacza to, że reguły określone w kolumnach 3 i 4 stosuje się tylko do części tej pozycji, tak jak zostało to opisane w kolumnie 2. 2.2. Jeżeli w kolumnie 1 znajduje się kilka numerów pozycji lub w przypadku kiedy został podany numer działu i w związku z tym w kolumnie 2 znajduje się tylko ogólny opis produktu, odpowiednie reguły zawarte w kolumnach 3 lub 4 mają zastosowanie do wszystkich produktów, które w ramach Zharmonizowanego Systemu zostały sklasyfikowane w obrębie pozycji danego działu lub w obrębie którejkolwiek z pozycji zgrupowanych w kolumnie 1. 2.3. W sytuacji, w której różne reguły zawarte w wykazie mają zastosowanie do różnych produktów objętych jedną pozycją, każde tiret zawiera opis tej części pozycji, która jest objęta odpowiednimi regułami zawartymi w kolumnach 3 lub 4. 2.4. W sytuacji, w której dla danego wpisu w pierwszych dwóch kolumnach reguła jest określona zarówno w kolumnie 3, jak i 4, eksporter może zastosować albo regułę zawartą w kolumnie 3, albo regułę zawartą w kolumnie 4. Jeżeli kolumna 4 nie zawiera reguły pochodzenia, należy zastosować regułę zawartą w kolumnie 3.

Uwaga 3: 3.1. Przepisy art. 6 protokołu dotyczące produktów, które nabyły status pochodzenia, a które są używane do produkcji innych produktów, mają zastosowanie bez względu na to, czy wspomniany status został nabyty w fabryce użycia produktów czy w innej fabryce znajdującej się na terytorium umawiającej się strony. Przykład: Silnik objęty pozycją 8407, dla którego reguła przewiduje, że wartość materiałów niepochodzących, wchodzących w jego skład, nie może przekroczyć 40 % ceny ex-works, jest wykonany z „innej stali stopowej z grubsza ukształtowanej przez kucie” objętej pozycją ex 7224. Jeśli odkuwka została wytworzona we Wspólnocie z niepochodzącego wlewka, nabywa ona status pochodzącej na podstawie reguły dla pozycji ex 7224 w wykazie. Odkuwka taka może być uważana za pochodzącą podczas obliczania wartości silnika bez względu na to, czy została ona wyprodukowana w tej samej lub innej fabryce znajdującej się na terytorium Wspólnoty. Wartość niepochodzącego wlewka nie jest zatem brana pod uwagę podczas sumowania wartości materiałów niepochodzących użytych do produkcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.