Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 60

Cemalettin DAMLACI

Przewodniczący

(1) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 1

L 143/3

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI TYTUŁ I Artykuł 1 TYTUŁ II Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 TYTUŁ III Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 TYTUŁ IV Artykuł 15 TYTUŁ V Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE” Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Turcji Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne WYMOGI TERYTORIALNE Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy ZWROT LUB ZWOLNIENIE Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych DOWÓD POCHODZENIA Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane z mocą wsteczną Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze Upoważniony eksporter Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodu pochodzenia

Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25

L 143/4

PL

Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31 TYTUŁ VI Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36 TYTUŁ VII Artykuł 37 Artykuł 38 TYTUŁ VIII Artykuł 39 Artykuł 40 Przywóz partiami

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

Zwolnienia z dowodu pochodzenia Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Rozstrzyganie sporów Kary Strefy wolnocłowe CEUTA i MELILLA Stosowanie protokołu Warunki specjalne POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zmiany w protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

Wykaz załączników Załącznik I: Załącznik II: Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EURMED Tekst deklaracji na fakturze

Załącznik IIIa: Załącznik IIIb:

Załącznik IVa:

Załącznik IVb: Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED

Wspólne deklaracje Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino

6.6.2009

PL

TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej k)

L 143/5

„klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji; „przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmu­ jącym ich transport od eksportera do odbiorcy albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą; „terytoria” obejmują wody terytorialne.

TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego protokołu:

l)

m) a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwa­ rzania łącznie z montażem lub czynnościami szczegól­ nymi; „materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.