Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 60

g) h) i)

7.2. Do celów pozycji 2710, 2711 i 2712 „specyficznymi procesami” są: a) b) c) d) e) f) destylacja próżniowa; redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania; krakowanie; reformowanie; ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; proces zawierający wszystkie z poniższych operacji: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja przy użyciu środków alkaicznych, odbarwianie lub oczyszczanie przy użyciu ziemi naturalnie aktywnej, ziemi uaktywnionej, uaktywnionego węgla drzewnego lub boksytu; polimeryzacja; alkilacja; izomeryzacja; odsiarczanie wodorem prowadzące do co najmniej 85 % redukcji zawartości siarki w przetwarzanym produkcie (metoda ASTM D 1266-59 T) – wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów objętych pozycją ex 2710; odparafinowywanie przez inny proces niż filtrowanie – wyłącznie w stosunku do produktów objętych pozycją 2710; obróbka przy użyciu wodoru pod ciśnieniem większym niż 20 barów i w temperaturze większej niż 250 oC, z zastosowaniem katalizatora, innego niż skutkującego odsiarczaniem, w której wodór stanowi aktywny element reakcji chemicznej – wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów objętych pozycją ex 2710. Dalsza obróbka olejów smarowych objętych pozycją ex 2710 przy użyciu wodoru (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie) szczególnie w celu poprawy koloru lub stabilności, nie jest uznawane za szczególny proces;

g) h) ij) k)

l)

m)

6.6.2009

n)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

destylacja atmosferyczna, pod warunkiem że mniej niż 30 % tych produktów, objętościowo oraz włączając również straty, destyluje w temperaturze 300 oC metodą ASTM D 86 – wyłącznie w stosunku do olejów opałowych objętych pozycją ex 2710; obróbka poprzez elektryczne wyładowania snopiaste o wysokiej częstotliwości – wyłącznie w stosunku do ciężkich olejów innych niż oleje gazowe i oleje opałowe objęte pozycją ex 2710; odolejowanie poprzez krystalizację frakcyjną – wyłącznie w stosunku do produktów ropopochodnych objętych pozycją ex 2712 (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub torfowy oraz wosk parafinowy zawierający mniej niż 0,75 % wagowych oleju).

L 143/23

o) p)

7.3. Do celów pozycji ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 oraz ex 3403 proste operacje, takie jak czyszczenie, przelewanie, odsalanie, oddzielanie wody, filtrowanie, barwienie, oznaczanie, uzyskiwanie zawartości siarki w rezultacie mieszania produktów o różnej zawartości siarki lub dowolna kombinacja powyższych operacji lub operacji do nich podobnych nie nadają statusu pochodzenia.

L 143/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II

6.6.2009

WYKAZ OBRÓBEK LUB PRZETWORZEŃ DO WYKONANIA NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH DLA UZYSKANIA PRZEZ PRZETWORZONY PRODUKT STATUSU POCHODZENIA

Produkty wymienione w wykazie mogą nie być objęte protokołem. W związku z powyższym konieczne jest sprawdzenie każdego produktu w innych częściach Umowy.

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

Dział 1

Żywe zwierzęta

Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane

Dział 2

Mięso i podroby jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 1 i 2 są całkowicie uzyskane

Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

ex Dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermento­ wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka sło­ dzącego lub aromatycznego, lub zawie­ rające dodatek owoców, orzechów lub kakao

Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte materiały objęte dzia­ łem 4 są całkowicie uzyskane, – wszystkie użyte soki owocowe (z wy­ jątkiem soku z ananasów, limonek i grejpfrutów) z pozycji 2009 są produktami pochodzącymi, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów objętych działem 17 nie przekra­ cza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 5 są całkowicie uzyskane

ex 0502

Przygotowana szczecina i sierść świń lub dzików

Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści

Dział 6

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte materiały objęte dzia­ łem 6 są całkowicie uzyskane, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.