Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/25

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte owoce i orzechy są całkowicie uzyskane, i – wartość wszystkich użytych materia­ łów objętych działem 17 nie przekra­ cza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 9 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

ex Dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwaj­ ska) i przyprawy; z wyjątkiem: Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji Herbata, nawet aromatyzowana Mieszanki przypraw

0901

0902 ex 0910

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa, korzenie i bulwy jadalne z pozycji 0714 lub owoce są całkowicie uzyskane Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją 0708

Dział 10

Zboża

ex Dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; z wy­ jątkiem: Mąka, grysik i puder z suszonych, łuska­ nych roślin strączkowych objętych pozy­ cją 0713 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza Szelak; gumy naturalne, żywice, gumo­ żywice i oleożywice (na przykład bal­ samy) Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektan; agaragar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, uzyskiwane z pro­ duktów roślinnych: – Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych – Pozostałe

ex 1106

Dział 12

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 12 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 1301, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

1301

1302

Wytwarzanie z niemodyfikowanych ślu­ zów i zagęszczaczy Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 14 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; pro­ dukty roślinne, gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich roz­ kładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; z wyjątkiem: Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503:

ex Dział 15

1501

L 143/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0203, 0206 i 0207 oraz kości objętych pozycją 0506 Wytwarzanie z mięsa lub podrobów jadalnych ze świń objętych pozycjami 0203 i 0206 oraz mięsa i podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją 0207

– Pozostałe

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 – Tłuszcz z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0201, 0202, 0204 i 0206 oraz kości objętych pozycją 0506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Frakcje stałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1504 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z surowego tłuszczu z wełny objętego pozycją 1505

– Pozostałe

ex 1505

Rafinowana lanolina

1506

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale nie­ modyfikowane chemicznie: – Frakcje stałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

od 1507 do 1515

Oleje roślinne i ich frakcje:

– Olej sojowy, olej z orzeszków ziem­ nych, olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu, olej tungowy, olej oiti­ cica, wosk mirtowy, wosk japoński, frakcje oleju jojoba oraz olejów do zastosowań technicznych lub prze­ mysłowych innych niż wytwarzanie środków spożywczych przeznaczo­ nych do spożycia przez ludzi – Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojoba

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie z innych materiałów obję­ tych pozycjami od 1507 do 1515 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.