Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/27

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrz­ nie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetwo­ rzone

Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte materiały objęte dzia­ łem 2 są całkowicie uzyskane, i – wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513. Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte materiały objęte dzia­ łami 2 i 4 są całkowicie uzyskane, i – wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513.

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzę­ cych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgow­ ców wodnych

Wytwarzanie: – ze zwierząt objętych działem 1, i/lub – w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzys­ kane

ex Dział 17

Cukier i wyroby cukiernicze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 1701

Cukier trzcinowy i buraczany i chemicz­ nie czysta sacharoza, w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzu­ jących lub barwiących Inne cukry, włączając chemicznie czystą laktozę, maltozę, glukozę i fruktozę w formie stałej; syropy cukrowe, nieza­ wierające dodanych substancji aromaty­ zujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: – Chemicznie czysta maltoza i fruktoza

1702

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1702 Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są pochodzące Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu

– Inne cukry w postaci stałej, zawiera­ jące dodatki środków aromatyzują­ cych lub barwiących

– Pozostałe

ex 1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierające dodatki środków aro­ matyzujących lub barwiących

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

L 143/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z eks­ traktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całko­ wicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; prze­ twory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawie­ rające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Ekstrakt słodowy Wytwarzanie ze zbóż objętych działem 10 Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu

– Pozostałe

1902

Makarony, nawet gotowane lub na­ dziewane (mięsem lub innymi substan­ cjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gno­ cchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany: – Zawierające najwyżej 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane, i – wszystkie użyte materiały objęte dzia­ łami 2 i 3 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją 1108 Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją, z wyjątkiem pozycji 1806, – w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata oraz ich pochodnych) są całkowicie uzyskane, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu

– Zawierające więcej niż 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

1903

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub pro­ duktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukury­ dza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przy­ gotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1904

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.