Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/29

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stoso­ wane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem działu 11

ex Dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin; z wy­ jątkiem: Ignamy, słodkie ziemniaki i inne podobne jadalne części roślin zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przygotowane lub zakonserwo­ wane inaczej niż octem lub kwasem octowym Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owo­ ców i pozostałe części roślin, zakonser­ wowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane) Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orze­ chowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa są całkowi­ cie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 2001

ex 2004 i ex 2005

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

2006

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu Wytwarzanie, w którym wartość użytych orzechów i nasion oleistych pochodzą­ cych, objętych pozycjami 0801, 0802 oraz od 1202 do 1207 przekracza 60 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu

2007

ex 2008

– Orzechy, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

– Masło orzechowe, mieszanki na bazie zbóż, rdzenie palmowe, kukurydza

– Pozostałe z wyjątkiem owoców i orze­ chów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierających dodatku cukru, mrożone

2009

Soki owocowe (włączając moszcz wino­ gronowy) i soki warzywne niesfermento­ wane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 143/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); palona cykoria i inne palone substytuty kawy oraz jej wyciągi, esencje i koncentraty Sosy i preparaty do nich stosowane; zmieszane przyprawy i zmieszane przy­ prawy korzenne; mąka i mączka, z gor­ czycy oraz gotowa musztarda: – Sosy i preparaty do nich stosowane; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym całość użytej cykorii jest całkowicie uzyskana

2103

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.