Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 60

Można jednakże użyć mąki lub mączki z gorczycy lub gotowej musztardy Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem przetwo­ rzonych lub zakonserwowanych warzyw objętych pozycjami od 2002 do 2005 Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu

– Mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda ex 2104 Zupy i buliony i przetwory z nich

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej nie­ wymienione ani niewłączone

ex Dział 22

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w których wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works pro­ duktu, i – w których całość użytego soku owo­ cowego (z wyjątkiem soku z anana­ sów, limonek lub grejpfrutów) jest pochodząca Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i – w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji sło­ dzącej, lub aromatyzującej i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, obję­ tych pozycją 2009

2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościo­ wej mocy alkoholu 80 % obj. lub więk­ szej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/31

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościo­ wej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, i – w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

ex Dział 23

Pozostałości i odpady przemysłu spoży­ wczego; gotowa pasza dla zwierząt; z wyjątkiem: Mączka z wielorybów; mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgow­ ców wodnych, nienadające się do spoży­ cia przez ludzi Pozostałości z produkcji skrobi z kukury­ dzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania) o zawartości białka, w przeliczeniu na suchy produkt, prze­ kraczającej 40 % masy Makuchy i inne pozostałości stałe z eks­ trakcji oleju oliwkowego, zawierające więcej niż 3 % oleju oliwkowego Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

ex 2301

ex 2303

Wytwarzanie, w którym całość użytej kukurydzy jest całkowicie uzyskana

ex 2306

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte oliwki są całkowicie uzyskane

2309

Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte zboża, cukier lub melasy, mięso lub mleko są pocho­ dzące, i – wszystkie użyte materiały objęte dzia­ łem 3 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 24 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych obję­ tych pozycją 2401 jest pochodząca Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych obję­ tych pozycją 2401 jest pochodząca Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wzbogacanie zawartości węgla, oczy­ szczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego Cięcie marmuru o grubości przekracza­ jącej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

ex Dział 24

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; z wyjątkiem:

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

ex 2403

Tytoń do palenia

ex Dział 25

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; z wyjątkiem:

ex 2504

Naturalny krystaliczny grafit, zawierający wzbogacony węgiel, oczyszczony i zmie­ lony Marmur, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, tylko pocięte przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cm

ex 2515

ex 2516

Cięcie kamienia o grubości przekraczają­ cej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej

L 143/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.