Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex 2518 ex 2519

Dolomit kalcynowany Kruszony naturalny węglan magnezowy (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezowy, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana) Spoiwa gipsowe specjalnie przygotowane do celów dentystycznych

Kalcynacja dolomitu niekalcynowanego Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednak użyć natural­ nego węglanu magnezowego (magnezytu)

ex 2520

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z koncentratu azbestu Mielenie miki lub odpadów miki Kalcynacja lub mielenie pigmentów mineralnych

ex 2524 ex 2525 ex 2530

Naturalne włókna azbestowe Proszek miki Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowane

Dział 26

Rudy metali, żużel i popiół

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i pro­ dukty ich destylacji; substancje bitu­ miczne; woski mineralne; z wyjątkiem: Oleje, w których masa składników aro­ matycznych jest większa niż składników niearomatycznych, podobne do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z której 65 % lub więcej objętościowo destyluje do 250 oC (łącznie z mieszani­ nami benzyny lakowej i benzolu), prze­ znaczonych do użytku jako paliwa napędowe lub do ogrzewania

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Destylacja destrukcyjna materiałów bitu­ micznych Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 2707

ex 2709

Oleje surowe otrzymywane z materiałów bitumicznych Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewy­ mienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze pre­ paratów; oleje odpadowe

2710

2711

Gazy ziemne i pozostałe węglowodory gazowe

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/33

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrysta­ liczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.