Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 60

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2915

Nasycone alifatyczne kwasy monokar­ boksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorow­ cowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2932

– Etery wewnętrzne i ich fluorowco­ wane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Acetale cykliczne i półacetale wew­ nętrzne i ich fluorowcowane, sulfo­ nowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/35

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroa­ tomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 i 2933 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 i 2934 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

2934

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 2939

Koncentraty ze smoły makowej, zawiera­ jące przynajmniej 50 % masy alkaloidów

ex Dział 30

Produkty farmaceutyczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparo­ wana do celów terapeutycznych, profi­ laktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immuno­ logiczne, nawet otrzymywane w proce­ sach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne: – Produkty składające się z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub produkty niezmieszane do tych zastosowań, w odmierzonych dawkach albo w for­ mach lub opakowaniach przeznaczo­ nych do sprzedaży detalicznej – Pozostałe – – Krew ludzka Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.