Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 60

Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

– – Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego lub pro­ filaktycznego

– – Frakcje krwi inne niż antysurowice, hemoglobina, globulina krwi i globu­ lina surowicy

L 143/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– – Hemoglobina, globulina krwi i globu­ lina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

– – Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

3003 i 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycjami 3002, 3005 lub 3006):

– Otrzymane z amikacyny objętej pozycją 2941

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych pozycjami 3003 i 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 i 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie prze­ kracza 20 % ceny ex-works produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 3006

Odpady farmaceutyczne wymienione w uwadze 4k) do niniejszego działu

Zachowane zostaje pochodzenie produk­ tu w jego pierwotnej klasyfikacji

ex Dział 31

Nawozy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne zawie­ rające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azotu, fosforu i potasu; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem: – azotanu sodu – cyjanamidu wapnia – siarczanu potasu – siarczanu magnezowo-potasowego

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie prze­ kracza 20 % ceny ex-works produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/37

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex Dział 32

Ekstrakty garbników lub środków bar­ wiących; garbniki i ich pochodne; barw­ niki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.