Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 60

użyte do wytworzenia produktu; „produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania; „towary” oznaczają zarówno materiały, jak i produkty; „wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (Porozumienie WTO w sprawie ustalania wartości celnej); „cena ex-works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works producentowi we Wspólnocie lub w Turcji, który dokonuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów i nie zawiera podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwracane, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywie­ ziony; „wartość materiałów” oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Turcji; „wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów zgodnie z definicją w lit. g) stosowaną odpowiednio; „wartość dodana” oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną użytych materiałów pochodzących z innych krajów, wymienionych w art. 3 i 4, z którymi kumulacja ma zastosowanie lub, w przypadkach gdy wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona, o pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Turcji; „działy” i „pozycje” oznaczają działy i pozycje (kody czterocyfrowe) używane w nomenklaturze Zharmonizowa­ nego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego w niniejszym protokole „Zharmonizowanym Systemem” lub „HS”;

b)

Artykuł 2 Wymogi ogólne

c)

1. Do celów wykonania Umowy następujące produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty: a) produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie w rozumie­ niu art. 5; produkty uzyskane we Wspólnocie, zawierające materiały, które nie zostały w pełni uzyskane, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu art. 6; towary pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodar­ czego (EOG) w rozumieniu protokołu 4 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

d) e)

b)

f)

c)

2. Do celów wykonania Umowy następujące produkty uważa się za pochodzące z Turcji: a) b) produkty całkowicie uzyskane w Turcji w rozumieniu art. 5; produkty uzyskane w Turcji zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetwo­ rzeniu w Turcji w rozumieniu art. 6. Artykuł 3 Kumulacja we Wspólnocie 1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 1 produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące ze Szwajcarii (łącznie z Liechtensteinem) (1), Islandii, Norwegii, Turcji lub ze Wspól­ noty, pod warunkiem że obróbka lub przetworzenie dokonane we Wspólnocie wykraczają poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

(1) Księstwo Liechtensteinu jest związane unią celną ze Szwajcarią i jest Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

g)

h)

i)

j)

L 143/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4 Kumulacja w Turcji

6.6.2009

2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 1 produkty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Wysp Owczych lub z jakiegokolwiek kraju będącego uczestnikiem Partnerstwa eurośródziemnomorskiego, opartego na deklaracji barcelońskiej przyjętej podczas Konferencji eurośródziemnomorskiej odbywa­ jącej się w dniach 27 i 28 listopada 1995 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.