Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 60

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3201

Garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Wytwarzanie z ekstraktów garbników pochodzenia roślinnego

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3205

Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu (3)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 i 3205. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toale­ towe; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione ter­ penów), włącznie z konkretami i absolu­ tami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycz­ nych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe pro­ dukty uboczne deterpenacji olejków ete­ rycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z materiałami innej „grupy” (4) w obrębie tej pozycji. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tą samą grupą co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 34

Mydło, organiczne środki powierzch­ niowo czynne, preparaty piorące, prepa­ raty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i podobne arty­ kuły, pasty modelarskie, „woski dentys­ tyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3403

Preparaty smarowe zawierające mniej niż 70 % masy olejów z ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w obrębie pozycji innej niż pozycja produktu. Można jednakże użyć materiałów obję­ tych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

L 143/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

3404

Woski sztuczne i preparowane:

– Na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitu­ micznych, gazu parafinowego lub parafiny w łuskach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem: – olejów uwodornionych o charakterze wosków objętych pozycją 1516, – kwasów tłuszczowych o nieokreślo­ nym składzie chemicznym i przemy­ słowych alkoholi tłuszczowych o charakterze wosków objętych pozy­ cją 3823, i – materiałów objętych pozycją 3404 Można jednakże użyć tych materiałów, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 35

Substancje białkowe; skrobie modyfiko­ wane; kleje; enzymy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.