Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 60

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfiko­ wane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

– Skrobie, eteryfikowane lub estryfiko­ wane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3505

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 1108

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3507

Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotech­ niczne; zapałki; stopy piroforyczne; nie­ które materiały łatwopalne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/39

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex Dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematogra­ ficzne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3701

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tkanina; film płaski do natychmias­ towych odbitek, światłoczuły, nienaś­ wietlony, nawet w kasetach:

– Film do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej, w kasetach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3701 i 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3702

Film fotograficzny w rolkach, światło­ czuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tkanina; film w rolkach do natychmias­ towych odbitek, światłoczuły, nienaś­ wietlony

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

3704

Płyty fotograficzne, filmy, papier, tektura i tkaniny, naświetlone, ale niewywołane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 3701 do 3704

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex Dział 38

Produkty chemiczne różne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.