Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 60

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3801

– Grafit koloidalny w zawiesinie olejo­ wej i grafit półkoloidalny; pasty węg­ lowe do produkcji elektrod

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Grafit w formie pasty, będący miesza­ niną ponad 30 % grafitu według wagi z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 3403, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3803

Olej talowy oczyszczony

Oczyszczanie surowego oleju talowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3805

Terpentyna siarczanowa, olejek, oczy­ szczony

Oczyszczanie przez destylację lub rafi­ nowanie surowego olejku terpentyny siarczanowej

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

L 143/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex 3806

Żywice estrowe

Wytwarzanie z kwasów żywicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

ex 3807

Smoła drzewna

Destylacja smoły drzewnej

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóź­ niające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne pro­ dukty, pakowane do postaci lub w opa­ kowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy) Środki wykańczalnicze, nośniki barwni­ ków przyśpieszające barwienie, utrwa­ lacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórza­ nym i podobnych, gdzie indziej niewy­ mienione ani niewłączone Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spa­ wania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stoso­ wanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych Środki przeciwstukowe, inhibitory utle­ niania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne: – Przygotowane dodatki do olejów smarowych zawierające oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymane z mi­ nerałów bitumicznych – Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

3809

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

3810

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

3811

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 3811, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3812

Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczu­ ku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; prepa­ raty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub two­ rzyw sztucznych Preparaty i ładunki do gaśnic przeciw­ pożarowych; granaty gaśnicze

3813

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3814

Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewy­ mienione ani niewłączone; gotowe zmy­ wacze farb i lakierów

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.