Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/41

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

3818

Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozo­ stałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawie­ rające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z mi­ nerałów bitumicznych Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3819

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3820

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

3822

Odczynniki diagnostyczne lub laborato­ ryjne na podłożach oraz dozowane odczynniki diagnostyczne lub laborato­ ryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfi­ kowane materiały wzorcowe Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe: – Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe, kwaśne oleje z rafi­ nacji – Przemysłowe alkohole tłuszczowe

3823

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i prepa­ raty przemysłu chemicznego lub prze­ mysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone: – Następujące produkty objęte tą pozy­ cją: – – Gotowe spoiwa do form odlewni­ czych lub rdzeni na bazie naturalnych produktów żywicznych – – Kwasy naftenowe, ich sole nieroz­ puszczalne w wodzie oraz ich estry – – Sorbit, inny niż z pozycji 2905 – – Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłą­ czeniem sulfonianów metali alka­ licznych, amonowych i etanoloaminowych; tiofenowanych kwasów sulfonowych z olejów otrzy­ manych z minerałów bitumicznych oraz ich soli – – Wymieniacze jonowe – – Pochłaniacze gazów do lamp pró­ żniowych – – Alkaliczny tlenek żelaza do oczy­ szczania gazów – – Woda amoniakalna i odpadkowy tle­ nek produkowany w czasie oczy­ szczania gazu węglowego Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

L 143/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– – Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nie­ rozpuszczalne w wodzie oraz ich estry – – Olej fuzlowy i olej Dippela – – Mieszaniny soli mających różne aniony – – Pasty kopiarskie na bazie żelatyny nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym – Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

od 3901 do 3915

Tworzywa sztuczne w formie podstawo­ wej, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 3907 i 3912, do których zastosowanie mają poniższe reguły: – Produkty homopolimeryzacji addycyj­ nej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 39, nie przekracza 20 % ceny exworks produktu (5) Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.