Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 60

Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekra­ cza 50 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 39, nie przekracza 20 % ceny exworks produktu i/lub wytwarzanie z poli­ węglanu tetrabromowego (bifenol A) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3907

– Kopolimery uzyskane z poliwęglanów i kopolimerów akrylonitrylowo-buta­ dienowo-styrenowych (ABS)

– Poliester

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

od 3916 do 3921

Półwyroby i wyroby z tworzyw sztucz­ nych; z wyjątkiem objętych pozycjami ex 3916, ex 3917, ex 3920 oraz ex 3921, dla których obowiązują poniż­ sze reguły: – Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbce powierz­ chniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadrato­ wymi); inne produkty, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbka powierz­ chniowa Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 39, nie przekracza 50 % ceny exworks produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/43

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– Pozostałe: – – Produkty homopolimeryzacji addy­ cyjnej, w których pojedynczy mono­ mer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych dzia­ łem 39, nie przekracza 20 % ceny exworks produktu (5) Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów obję­ tych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works pro­ duktu Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem z ety­ lenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z folii poliestrowych o wysokiej przezroczystości, o grubości poniżej 23 mikronów (6) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– – Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3916 i ex 3917

Rury, przewody i węże

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3920

– Arkusze lub folie jonomerowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidów lub polietylenu

ex 3921

Metalizowane folie z tworzyw sztucznych

od 3922 do 3926

Artykuły z tworzyw sztucznych

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku; z wy­ jątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Laminowanie arkuszy kauczuku natural­ nego Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4001

Laminowane płyty z krepy na podeszwy butów Mieszanki kauczukowe (gumowe), nie­ wulkanizowane, w formach podstawo­ wych lub w płytach, arkuszach lub taśmach Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe: – Bieżnikowane pneumatyczne opony, pełne lub z poduszką powietrzną, gumowe

4005

4012

Bieżnikowanie opon używanych

L 143/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.