Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 60

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 i 4012 Wytwarzanie z ebonitu

ex 4017

Artykuły z ebonitu

ex Dział 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; z wy­ jątkiem: Surowe skóry owcze, jagnięce, bez wełny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Usuwanie wełny ze skóry owiec lub jagniąt Dogarbowywanie wstępnie garbowanych skór lub Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 4104 do 4113

ex 4102

od 4104 do 4106

Skóry, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej

4107, 4112 i 4113

Skóra poddana dalszej wyprawie po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włą­ czając skórę pergaminowaną, odwło­ szona, nawet dwojona, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114 Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana, metalizowana

ex 4114

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami od 4104 do 4106, 4107, 4112 lub 4113, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły pod­ różne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykoń­ czone, połączone: – Płaty, krzyże i podobne kształty Wybielanie lub barwienie, z cięciem i łączeniem garbowanych lub wykończo­ nych skór Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykoń­ czonych Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykoń­ czonych objętych pozycją 4302

– Pozostałe

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, nawet nieokorowanego, lub zaledwie zgrubnie obrobionego

ex 4403

Drewno zgrubnie obrobione (kantówka)

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/45

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex 4407

Drewno piłowane lub łupane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone o grubości powyżej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę Arkusze do fornirowania (także uzyskane przez cięcie laminowanego drewna) oraz na sklejki, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, łączone, oraz inne drewno piłowane wzdłużnie, łączone lub łusz­ czone, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę Drewno nieprzerwanie kształtowane wzdłuż brzegów, końców czy płaszczyzn, także strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę: – Szlifowane lub łączone na zakładkę – Kształtki i profile

Struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

ex 4408

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

ex 4409

Szlifowanie lub łączenie na zakładkę Frezowanie lub profilowanie Frezowanie lub profilowanie

od ex 4410 do ex 4413

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profi­ lowane Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna

ex 4415

Wytwarzanie z desek nieciętych na wymiar Wytwarzanie z rozszczepionych klepek, niepoddanych innej obróbce poza prze­ piłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć komór­ kowych płyt drewnianych, gontów i dachówek Frezowanie lub profilowanie Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.