Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 60

ex 4416

ex 4418

– Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna

– Kształtki i profile ex 4421 Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

ex Dział 45

Korek i artykuły z korka; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501

4503

Artykuły z korka naturalnego

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozos­ tałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 47

Ścier z drewna lub z pozostałego włók­ nistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 143/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex Dział 48

Papier i tektura; artykuły z masy papier­ niczej, papieru lub tektury; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów do wytwa­ rzania papieru objętych działem 47 Wytwarzanie z materiałów do wytwa­ rzania papieru objętych działem 47

ex 4811

Papier i tektura, tylko liniowane i kratko­ wane Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powiela­ czowe i płyty offsetowe z papieru, nawet pakowane w pudełka Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podob­ ne opakowania, z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmien­ nych

4816

4817

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów do wytwa­ rzania papieru objętych działem 47 Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów do wytwa­ rzania papieru objętych działem 47

ex 4818

Papier toaletowy

ex 4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki opakowaniowe z papieru, tek­ tury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych

ex 4820

Bloki listowe

ex 4823

Pozostały papier, tektura, wata celulo­ zowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu

ex Dział 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, dru­ kowane; manuskrypty, maszynopisy i plany; z wyjątkiem: Karty pocztowe drukowane lub ilustro­ wane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich Kalendarze wszelkich rodzajów, druko­ wane, włączając bloki kalendarzowe: – Kalendarze typu „wiecznego” lub z wymiennymi blokami wykonane na bazie materiału innego niż papier lub tektura

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4909

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

4910

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

– Pozostałe

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.