Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 60

, innego niż Turcja (1), pod warunkiem że produkty te zostały we Wspólnocie poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwa­ rzaniu. 3. Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane we Wspólnocie nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany produkt uważa się za pochodzący ze Wspólnoty tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych materiałów pochodzących z któregokolwiek innego kraju wymienionego w ust. 1 i 2. W przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących, użytych w procesie produkcji we Wspólnocie. 4. Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. 1 i 2, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu we Wspólnocie, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywie­ zienia ich do jednego z tych krajów. 5. Kumulacja przewidziana w niniejszym artykule ma zasto­ sowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki: a) pomiędzy krajami zaangażowanymi w uzyskanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zastosowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT); materiały i produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami zawartymi w niniejszym protokole; oraz c) powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Turcji zgodnie z jej własnymi procedurami.

1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 2 produkty uważa się za pochodzące z Turcji, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące ze Szwajcarii (łącznie z Liech­ tensteinem) (2), Islandii, Norwegii, Turcji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że obróbka lub przetworzenie dokonane w Turcji wykraczają poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 2 ust. 2 produkty uważa się za pochodzące z Turcji, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące Wysp Owczych lub z jakiego­ kolwiek kraju będącego uczestnikiem Partnerstwa eurośródziem­ nomorskiego, opartego na deklaracji barcelońskiej przyjętej podczas Konferencji eurośródziemnomorskiej odbywającej się w dniach 27 i 28 listopada 1995 r., innego niż Turcja, pod warunkiem że produkty te zostały w Turcji (3) poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającemu poza operacje określone w art. 7. Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu.

3. Gdy obróbka lub przetworzenie dokonane w Turcji nie wykraczają poza operacje określone w art. 7, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z Turcji tylko wtedy, gdy wartość tam dodana przewyższa wartość wykorzystanych materiałów pocho­ dzących z któregokolwiek innego kraju wymienionego w ust. 1 i 2. W przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, otrzymany produkt uważa się za pochodzący z kraju, który ma największy udział materiałów pochodzących, użytych w procesie produkcji w Turcji.

b)

4. Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. 1 i 2, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu w Turcji, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajów.

5. Kumulacja przewidziana w niniejszym artykule ma zasto­ sowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

a)

pomiędzy krajami zaangażowanymi w uzyskanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zastosowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT);

Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). Wspólnota, poprzez Komisję Wspólnot Europejskich, informuje Tunezję o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które mają zastosowanie do innych krajów wymienionych w ust. 1 i 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.