Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 60

od 6301 do 6304

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

– Pozostałe: – – Haftowane Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (9) (10) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych (innych niż dziane i szydełkowane), któ­ rych wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (9) (10)

– – Pozostałe

6.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/57

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

6305

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

6306

Brezenty impregnowane, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe: – Z włóknin Wytwarzanie z (7) (9): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (7) (9) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Każda pozycja w zestawie musi odpo­ wiadać wymaganiom reguły, jaka doty­ czyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całko­ wita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszw wew­ nętrznych lub innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406 Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Pozostałe

6307

Pozostałe artykuły konfekcjonowane, włącznie z wykrojami odzieży

6308

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wyko­ nywania kilimów, obić, haftowanej bie­ lizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej

ex Dział 64

Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów; z wyjątkiem:

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); wyjmowane wkładki, podkładki pod pięty i tym podobne artykuły oraz ich części Nakrycia głowy i ich części; z wyjątkiem:

ex Dział 65

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (9)

6503

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy, objętych pozy­ cją 6501, nawet z podszyciem i przybra­ niem Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem

6505

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (9)

ex Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 143/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

6601

Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogro­ dowe i podobne parasole) Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; z wyjątkiem: Wyroby z łupków i łupków scalonych Wyroby z azbestu; wyroby z mieszanin na bazie azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezu Wyroby z miki; włącznie z miką scaloną lub regenerowaną na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów Wyroby ceramiczne

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

Dział 67

ex Dział 68

ex 6803 ex 6812

ex 6814

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką scaloną lub regenerowaną)

Dział 69

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

ex Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; z wyjątkiem:

ex 7003, ex 7004 i ex 7005 7006

Szkło z warstwą nieodblaskową

Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w innych materiałach: – Podłoża z płyty szklanej, pokryte warstwą materiału dielektrycznego i półprzewodnikowego zgodnie z nor­ mami SEMII (11) – Pozostałe Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowle­ kanego (substratów), objętych pozycją 7006

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub war­ stwowego Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła Lustra, nawet w ramach, włącznie z lus­ terkami wstecznymi Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia, ze szkła

7008

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

7009

7010

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.